W dniu 12.10.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 2515/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Uchwała wprowadza dodatkowe odstępstwa od procedur zawartych ww. Zasadach, tj.:

  • możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
  • możliwość udzielania wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw posiadających zaległości publiczno-prawne pod warunkiem, że w określonym czasie zostaną utrzymane miejsca pracy z zastrzeżeniem,iż zaległości publiczno-prawne są związane z pandemią COVID-19 i powstały po 1 marca 2020 r.;
  • możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na sfinansowanie środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19.

Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 15.06.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Niniejsze odstępstwa od procedur, z uwagi na konieczność zapewnienia równego traktowania uczestników, mają zastosowanie w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach III oraz IV naboru dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.