Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 września przyjął uchwałę nr 3324/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.

Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:

  • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. na: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.;
  • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021 r. na marzec 2021 r.

Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.

Zakres zmian w załączniku nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność potwierdzania przez uczestników projektów – osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).

Zakres zmian w załączniku nr 13 do wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność  potwierdzania przez uczestników projektów – osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).

Zakres zmian w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego – Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 dotyczy danych na temat aktualnej liczby podmiotów ekonomii społecznej na obszarze województwa opolskiego.