Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020

31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3285/2020, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: