Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 30.07.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. przyjął uchwałę nr 3241/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu. Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:

  • w punkcie 4 pn. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dodano zapis dotyczący konieczności potwierdzania statusu na rynku pracy uczestników projektów w oparciu o oficjalne dokumenty urzędowe, tj. wskazano dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu na rynku pracy przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
  • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 31.08.2020r. do dnia 07.09.2020r. na: od dnia 31.08.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.;
  • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021r. na marzec 2021 r.

Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.