Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. w ramach:

Poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W związku z planowanym we wrześniu 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na grudzień 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. poddziałania podyktowana jest aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

W związku z powyższym nabór w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej został przesunięty z września 2020 r. na grudzień 2020 r.

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK)

W związku z planowanym we wrześniu 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w tym zakresie zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na listopad 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest trwającą aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” realizowaną przez Departament Ochrony Środowiska UMWO.

W związku z powyższym nabór w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) został przesunięty z września 2020r. na listopad 2020r.