Informacja tabelaryczna nt projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 (nabór IV)