Flaga Polska

Projekt to wieloletnie przedsięwzięcie na rzecz szkolnictwa zawodowego w województwie opolskim oraz lokalnego rynku pracy. Jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnianie absolwentów opolskich szkół zawodowych dzięki wzmocnieniu ich kompetencji i kwalifikacji. Zadaniem projektu jest zatrzymanie kadr w regionie poprzez łączenie szkół i ich uczniów z firmami z województwa opolskiego. Biorą w nim udział 54 zespoły szkół zawodowych – blisko 7 tysięcy uczniów i 150 nauczycieli. W projekcie realizowane są płatne staże dla 5000 uczniów, kursy podnoszące kwalifikacje dla 3000 uczniów czy studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. Odbywają się też zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyjazdy na targi branżowe, warsztaty, giełdy oraz działania wiążące szkoły z firmami. W ramach projektu została też doposażona baza szkół , jak również otwierane są Szkolne Punkty Informacji i Kariery.

Flaga Wielkiej Brytanii

This project is a long-term undertaking for vocational education in the Opolskie Voivodeship and the local labor market. Its purpose is to increase the chances of employing graduates of Opole vocational schools by strengthening their competences and qualifications. The project’s task is to retain staff in the region by connecting schools and their students with companies from the Opolskie Voivodeship. 54 vocational school teams take part in it – nearly 7,000 students and 150 teachers. The project includes paid internships for 5000 students, courses raising qualifications for 3000 students and postgraduate studies and courses for teachers. There are also specialized classes, educational and vocational counseling, trips to trade fairs, workshops, stock exchanges and activities binding schools with companies. As part of the project, the school base has been retrofitted, and School Information and Career Points are being opened.