Flaga Polska

Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, a także budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim. Główne założenia projektu dotyczą działań w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w województwie opolskim, podniesienia aktywności zawodowej 300 mieszkańców Opolszczyzny oraz powstania 200 nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczej przez uczestników projektu – mieszkańców województwa opolskiego na terenie Opolszczyzny. Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie, tj. szkolenia, doradztwo, dotację na utworzenie działalności gospodarczej oraz także wsparcie pomostowe dla przedsiębiorców. Warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie pomysłu na firmę wraz z analizą rynku oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia.

Flaga Wielkiej Brytanii

The aim of the project is to promote and support initiatives and solutions aimed at creating new jobs, as well as building creative attitudes serving the development of entrepreneurship and self-employment in the Opolskie Voivodeship. The main assumptions of the project relate to activities in the field of entrepreneurship in the Opolskie Voivodeship, increasing the professional activity of 300 inhabitants of the Opole region and the creation of 200 new enterprises by setting up a business by the project participants – residents of the Opolskie Voivodeship in the Opole region. Project participants receive comprehensive support, i.e. training, consulting, subsidies for setting up a business and also financial support for entrepreneurs. The condition for receiving a subsidy is to present an idea for a company with a market analysis and implementation method.