Flaga Polska

Celem projektu jest wsparcie dla pracujących mieszkańców województwa opolskiego, rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. Beneficjentami projektu są pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu uiszcza koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).  Okres udzielania pomocy wynosi maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Flaga Wielkiej Brytanii

The aim of the project is to support working residents of the Opole region, parents / legal guardians of children up to three years old, who want to return to the labor market, but the barrier preventing them from returning to activity is the need to care for a small child. The beneficiaries of the project are working parents / legal guardians who are on maternity or parental leave and people on low incomes.

The Voivodship Labor Office in Opole pays for the costs of care in a nursery or children’s club (tuition fees). In relation to the participant the period of providing assistance is up to 12 months.