Flaga Polska

Projekt zakłada modernizację wraz z doposażeniem siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej, w wyniku czego zostanie utworzone nowoczesne centrum edukacji ekologicznej promujące bioróżnorodność województwa opolskiego, a także zwracające uwagę na jego walory przyrodnicze oraz atrakcyjność turystyczną.

W ramach projektu planuję się również wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy, poprzez wyposażenie sali edukacyjno-warsztatowej, wyposażenie sali prelekcyjnej oraz doposażenie sali w sprzęt umożliwiający projekcje filmów 3D, wyposażenie budynku w 2 kioski multimedialne oraz wykonanie stałej ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej.

Projekt obejmuje również realizację filmów przyrodniczych prezentujących walory opolskich parków krajobrazowych w technice tradycyjnej 2D oraz 3D. Filmy wyświetlane będą na wyposażonej wcześniej sali do projekcji filmów 3D.

Ponadto stworzone zostaną aplikacje mobilne oraz opracowane i wydane zostaną pakiety materiałów promocyjnych, złożone z trzech przewodników po 3 opolskich parkach krajobrazowych.

W ramach realizacji projektu, na podstawie waloryzacji elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych, przeprowadzonych w terenie, opracowanych zostanie 12 konspektów bardzo atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Na podstawie konspektów, w nowo wyremontowanych i wyposażonych salach, prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project involves the modernisation and retrofitting of the headquarters of Opole Landscape Parks Complex with an environmental education centre in Pokrzywna, resulting in created modern environmental education centre promoting biodiversity of the Opole voivodeship, as well as drawing attention to its natural beauty and tourist attractiveness.

The project also provides for equipping the environmental education centre of the Opole Landscape Parks Complex in Ładza by equipping educational workshop room, presentation room and screening room to display 3D films, setting up 2 multimedia kiosks and a permanent educational and nature sciences exhibition.

The project also includes the implementation of nature films presenting the advantages of the Opole parks in the traditional technique of 2D and 3D. The films will be shown in the previously-equipped screening room for 3D films.

In addition, mobile applications will be developed, as well as packages of promotional materials, consisting of three guides on three Opole landscape parks.

As part of the project, based on the evaluation of the natural, historical, cultural and tourist elements conducted in the field, 12 outlines will be developed presenting very attractive and modern activities for children and youth. The outlines will serve to conduct educational activities for children and youth in the newly renovated and equipped rooms.