Flaga Polska

W ramach projektu zaplanowana została budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast Subregionu Północnego. Realizacja projektu przyczyni się do minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenia hałasu ulicznego i zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach.

Zaplanowano zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz rozwiązania  z zakresu organizacji ruchu ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do osiągnięcia następujących produktów:
– liczba wybudowanych obiektów “parkuj i jedź” – 10,
– liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach “parkuj i jedź” – 291,
– liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride – 10,
– liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride – 130,
– liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 5,
– liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym – 15 szt.,
– pojemność zakupionego taboru pasażerskiego (15 szt. autobusów) – 1137 osób,
– długość wybudowanych dróg dla rowerów – 75,57 km,
– długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1,25 km,
– długość wyznaczonych ścieżek rowerowych – 16,51 km.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project provided for construction and reconstruction of public transport infrastructure to reduce road traffic in urban centres of the North Subregion. The project will contribute to the minimisation of emissions of pollutants and reduction of street noise and traffic congestion in cities.

The project involves the purchase of low-carbon stock for public transport and the development of traffic organisation solutions that facilitate smooth movement of public transport vehicles, including access routes to safe public transport stops.

The project will contribute, among others, to achieve the following products:

– Number of new “park and ride” facilities – 10,
– Number of parking spaces in “park and ride” facilities – 291,
– Number of new “Bike&Ride” facilities – 10,
– Number of parking spaces in “Bike&Ride” facilities – 130,
– Number of new integrated interchanges – 5,
– Number of rolling stock items in municipal public transport – 15,
– The capacity of passenger rolling stock purchased (15 buses) – 1137 people,
– The length of roads built for bicycles – 75.57 km,
– The length of roads renovated for bicycles – 1.25 km,
– The length of the designated bicycle roads – 16.51 km.