Flaga Polska

Projekt swoim zakresem obejmuje utworzenia Centrum Wsparcia III sektora wraz ze strefą aktywnej integracji międzypokoleniowego na terenie Kąpieliska Miejskiego w Nysie. W ramach zadania planuje się przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego budynku CW oraz zagospodarowanie obszaru o nowe przestrzenie i urządzenia.
Aktywna strefa integracji międzypokoleniowej zostanie utworzona dzięki modernizacji infrastruktury kąpieliska. W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń CW. Całość infrastruktury będzie służyć do organizacji zajęć aktywizujących zawodowo i społecznie osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone z powodu bezrobocia, ubóstwa, itp. Planuje się utworzenie Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej poprzez przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku SOSW w Nysie oraz jego rozbudowę.
Ponadto w ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenu wokół obiektów: budowę parkingu, boiska sportowego, strefy rekreacyjnej i infrastruktury technicznej oraz zakup wyposażenia.

Flaga Wielkiej Brytanii

The scope of the project covers the creation of the Third Sector Support Centre, along with a zone fostering intergenerational integration in the municipal swimming complex in Nysa. The task is planned to include reconstruction and expansion of the multifunctional building of the Support Centre and providing the area with new spaces and equipment.
Active zone for the intergenerational integration will be created through modernisation of resort infrastructure. The plans provide for the purchase of equipment necessary for the operation of individual rooms in the Support Centre. The entire infrastructure will serve to organise activities stimulating professionally and socially people at risk of exclusion or excluded because of unemployment, poverty, etc. Plans include the creation of a Centre for Rehabilitation and Social Integration through a reconstruction of the existing rooms in a special training and education centre in Nysa and extension of the place.
In addition, the project provides to develop the area around the facility: the construction of a car park, sports field, a recreation area with technical infrastructure and to purchase equipment.