Flaga Polska

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych: lidera projketu– Gminy Prudnik oraz 5 partnerów: gmin Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Kietrz i powiatu Głubczyckiego.
Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:
Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;
Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego
Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej
Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku
Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul.  Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).

 

Flaga Wielkiej Brytanii

The project aims to increase the availability of cultural resources: Prudnik commune (project leader) and 5 partners: the communes of Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Kietrz, and Głubczyce district.
The scope of the project, implemented by the various partners, covers:
Prudnik commune: construction of walking and cycling path along Poniatowskiego Street, restoration of the “Monkey Grove” park, development of the area of “Goat Mountain”, restoration of the historic Town Park;
Branice commune: restoration of Culture House with land development, construction of shelters for cyclists in Włodzienin, Boboluszki and Branice, land development of the Park, including technical infrastructure and small architecture;
Głubczyce commune: restoration of the Town Park
Głuchołazy commune: purchase of real estate – spring park, revitalisation of the old spring park area, repair and conservation of the chapels along the Way of the Cross on the slopes of the Parkowa Mountain
Kietrz commune: restoration of the town market
Głubczyce district: shared space from Żeromskiego Street to Lipowa Avenue (natural monument).