Flaga Polska

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 454. Obwodnica miejscowości Czarnowąsy zapewni dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego. Realizacja inwestycji spowoduje odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego, w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, rozładowanie zatorów w ruchu drogowym, poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy.

 Zakres inwestycji m.in. obejmuje:

– wybudowanie obwodnicy o dł. 4,11 km,

– przebudowę DW 454 na odc. 0,57 km,

– budowę 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego,

– budowę przepustów drogowych w ciągu obwodnicy – 11 szt.,

– budowę ścieżek rowerowych oraz chodników

Flaga Wielkiej Brytanii

The main aim of the project is to increase transport accessibility in areas of primary importance to the development of the region and improve road safety of users of the provincial road No. 454. The Czarnowąsy Bypass will provide convenient access to the Opole Power Plant from the north and the south. The investment will relieve the built-up areas from heavy vehicular traffic and it will have a considerable impact by improving road communication in the region, traffic flow, the safety of users and residents and their driving comfort, as well as decreasing traffic congestion.

The scope of the investment covers:

– The construction of a bypass with a length. 4.11 km,

– Reconstruction of the provincial road No. 454 over a distance of 0.57 km,

– Construction of 4 overpasses and 1 road bridge,

– Construction of road 11 culverts within the bypass,

– Construction of bicycle lanes and sidewalks.