Flaga Polska

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim.

Cel główny jest realizowany  poprzez  dążenie do  poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu poprzez:

– wczesne wykrywanie wad rozwojowych, tj. nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.

– udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców,

– ochronę zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka (ocena psychomotoryczna),

– niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2: wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych, leczenie paliwizumabem;

– profilaktykę zakażeń pneumokokowych.

Flaga Wielkiej Brytanii

The main objective of the project is to improve the quality of life and reduce health inequalities by increasing access to quality health care services relating to the care for mother and child in the Opole voivodeship.

The main objective is achieved by seeking to improve the quality of care for women during pregnancy, childbirth and postpartum by:

– Early detection of any malformations, i.e. non-invasive prenatal testing for women under 35 years of age,

– Providing specialised counselling for parents,

– Providing child health care by offering psychosocial support of his/her development through an in-depth diagnosis of the child’s development (psychomotor rating),

– Eliminating irregularities in the development of children up to 2 years: offering support in the area of nutrition, psychological care for children and parents, community rehabilitation training at home, treatment with palivizumab;

– Preventing pneumococcal infections.