Flaga Polska

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu budynków w historycznej części Pasieki Zarodowej  w Maciejowie i zmiana sposobu ich użytkowania. Budynki wykorzystywane obecnie do prowadzenia gospodarki pasiecznej zostaną wyremontowane, co zapobiegnie ich dalszej degradacji.

Po realizacji projektu budynki będą wykorzystywane do prowadzenia edukacji w zakresie pszczelarstwa jak również promocji i kultywowania dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego związanego ze światowej sławy pszczelarzem ks. dr. Janem Dzierżonem.

W ramach projektu zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające samodzielne poznawanie dziedzictwa Dzierżona osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom niewidomym i niedowidzącym oraz osobom głuchoniemym i niedosłyszącym.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project aims to renovate the buildings of a historical part of the Mating Apiary in Maciejów and to change their mode of use. The buildings currently used to run the apiary will be renovated to prevent their further degradation.

On completion of the project, the buildings will be used to conduct bee-keeping education classes as well as to promote and cultivate cultural heritage of the Opole voivodeship associated with the world-famous apiarist Rev. Dr Jan Dzierżon.

The project will introduce solutions to facilitate independent learning about the heritage of Dzierżon by people with disabilities, in particular, the blind, poor sighted, deaf and hard of hearing.