Flaga Polska

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

-zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: usługi opiekuńcze, usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,

– poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym, a w tym: utworzenie miejsc w nowo tworzonych 6 mieszkaniach wspomaganych na terenie Gminy Paczków oraz 2 mieszkań wspieranych na terenie Gminy Białej,

– zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, np. działania wspierające ich aktywność społeczną oraz wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,

– zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych oraz sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej.

 Flaga Wielkiej Brytanii

The main objective of the project is to increase access to social services offered in the Opole voivodeship for dependent persons, elderly and disabled, which will result in limited areas of social exclusion, and consequently may reduce the level of poverty in the region.

The project will result in:

– Increased development of assistance and care services for dependent persons, including the following forms of support: care services, assistant services provided to people with disabilities, modern information and communication technologies, such as tele-care, paging,

– Improved access to assisted housing, including creating space in 6 newly provided assisted flats in Paczków commune and 2 supported flats in Biała commune,

– Increased development of activities that enable dependent persons to remain in the community, such as actions to support social activity and their independent functioning, including the financing of rental equipment necessary for the care and improved self-reliance,

– Increased development of the actual measures to support carers in the care of dependent persons, in particular, psychological counselling and assistance in obtaining information to enable navigation between the different support systems, creating a short-term stay place as a substitute for the actual caregivers and financing services of assistants or care services.