Flaga Polska

Głównym założeniem projektu jest ochrona ex situ 13 gatunków zwierząt i roślin: kraski, podgorzałki, bataliona, kulona, hełmiatki, ohara, bernikli białolicej, pijawki lekarskiej, żółwia greckiego, żółwia mauretańskiego, szczeżui wielkiej, kotewki orzech wodny, salwinii pływającej.

Projekt zakłada przebudowę oraz rozbudowę istniejącej szklarni tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex situ jak i do potrzeb przygotowania do przyszłej reintrodukcji tychże gatunków.

Opolski ogród zoologiczny posiada budynek, który jednak wymaga odpowiedniego zaadaptowania. W ramach projektu zostanie sporządzona dokumentacja techniczna oraz przeprowadzone będą roboty budowlane. Po odpowiedniej modernizacji i dostosowaniu do wymagań gatunków, wyposażeniu obiektu w sprzęt laboratoryjny, komputerowy, szklarniowy, urządzenia akwarystyczne itp. budynek ten idealnie nadawałby się do ochrony ex situ zagrożonych zwierząt i roślin. Po dokonaniu przebudowy planowane jest zasiedlenie obiektu okazami gatunków zagrożonych roślin i zwierząt pozyskanymi z natury po uzyskaniu stosownych zezwoleń jak i z innych ogrodów zoologicznych.

W celu wzmocnienia efektywności ochrony wskazanych gatunków zostaną zrealizowane działania promujące wiedzę na temat zagrożonych roślin i zwierząt. Będą to działania o charakterze nieinfrastrukturalnym: wydarzenia promocyjne, spotkania, publikacje itp. Przeprowadzone zostaną także działania informujące o projekcie, jego celu oraz fakcie dofinansowania ze środków UE.

Flaga Wielkiej Brytanii

The main goal of the project is to provide ex-situ conservation for 13 species of animals and plants: blue roller, ferruginous duck, ruff, stone-curlew, red-crested pochard, common shelduck, barnacle goose, medicinal leech, Hermann’s tortoise, Greek tortoise, swan mussel, water caltrop, floating fern.

The project involves reconstruction and extension of the existing greenhouse to adapt it to the needs of ex-situ requirements and to prepare for future reintroduction of these species.

The Opole Zoo has a building which, however, requires an appropriate adaptation. The project will involve drawing up technical documentation and carrying out construction works. After the place is appropriately modernised and adapted to the requirements of the species, and after the facility is equipped in laboratory, computer, greenhouse, and aquarium equipment, the building will be ideally suited to protect the endangered animals and plants. After the reconstruction, the facility will be populated by specimens of endangered species of plants and animals acquired from nature, after obtaining the relevant permits, as well as from other zoos.

In order to enhance the effectiveness of the ex-situ conservation of designated species, activities will be carried out to promote knowledge about the endangered plants and animals. These activities will be non-infrastructural: promotional events, meetings, publications, etc. Information activities will also be carried out to promote the project, its purpose and the fact of being co-financed from EU funds.