2 sierpnia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, nabór II w ramach RPO WO 2014-2020 po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego