Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 01 lipca do 08 lipca 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie projektów z zakresu przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów