W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu do poddziałania  3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego w ramach RPO WO 2014-2020 

UWAGA! Spotkanie z uwagi na małe zainteresowanie zostało odwołane!

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, ul. Piastowska 14 , sala im. Znaku Rodła.

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 13 czerwca 2019 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020 (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Spotkanie skierowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną; jednostek sektora finansów publicznych; jednostek naukowych; szkół wyższych; przedsiębiorstw*; kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych; organizacji pozarządowych; przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partnera jednego z ww. podmiotów.

*podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE we współpracy ze specjalistami z Referatu Przyjmowania EFRR oraz Referatu Monitorowania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44 04 720-722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

 

Zapraszamy serdecznie!