3 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Brzeskiego RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.