27 maja 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie konkursowym do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Brzeskiego RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków