Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.