23.04.2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 680/2019 przyjął dokument pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu), w zakresie:

– wprowadzenia rekomendacji MIiR dotyczących rozliczenia podatku od towarów
i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. wsparcie finansowe wypłacane jest w kwocie netto niezależnie od statusu podatkowego dotacjobiorcy);

– poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego (o zakup kas fiskalnych);

– usunięcia zapisów dot. konieczności zgłaszania przez beneficjenta do IP zmian wprowadzonych
w Regulaminach i ich załącznikach;

– zagwarantowania wsparcia dla uczestników w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego, w tym zwłaszcza zabezpieczenia prawidłowego wykonania ww. umowy;

– rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych;

– usunięcia wzoru Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego / wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy
w istniejących przedsiębiorstwach społecznych / przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej
w przedsiębiorstwo społeczne;

– dostosowania dokumentu  do wymogów RODO w związku z wejściem w życie  z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO);

– wprowadzenia załącznika nr 12 oświadczenia uczestnika o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącego załącznik do umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA)