19 lutego 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym
w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:

 Załącznik:

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.