27 listopada 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/18 do działania 6.1. Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.