Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 włączyła nowe szkolenie do obowiązkowego Programu szkoleniowego dla oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkolenie dodane do programu dotyczy Włączenia społecznego,  a  jego odbycie jest obowiązkowe dla pracowników IOK/ekspertów powoływanych po dniu 30 listopada 2018 roku do składu Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w zakresie działania:

  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
  • 8.2 Włączenie społeczne
  • 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej