Działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej

 

 1. Proszę o wyjaśnienie, podanie definicji określenia „uzupełniający element projektu”, czy
  IZ RPO WO 2014-2020 wprowadza ograniczenie w zakresie udziału „elementów infrastruktury, w tym turystycznej” w wartości projektu.

Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.

 

 1. W odniesieniu do warunku szczegółowego:

„Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.”

Jak będzie się to miało do typów projektów nr 2,3,4, które są typowo infrastrukturalne? Do czego wówczas mają stanowić element uzupełniający? Czy infrastruktura będąca elementem uzupełniającym projektu będzie w jakiś sposób ograniczona (kwotowo/procentowo)?

Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównego przedmiotu projektu w żadnym z typów projektu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.

 

Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić.

Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane oraz stanowić większość w projekcie.

 1. Co będzie infrastrukturą towarzyszącą? Czy jest jakaś definicja? Czy infrastruktura towarzysząca będzie miała jakiś limit kosztów?

Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na ww. infrastrukturę. Należy mieć jednak na uwadze, że do wydatków kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 1. Jaka jest definicja kampanii ogólnopolskich? Czy jest jakiś wykaz kampanii ogólnopolskich? W jaki sposób weryfikowany będzie warunek dot. komplementarności działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w projekcie do kampanii ogólnopolskich? Co w przypadku gdy realizowana będzie kampania europejska/światowa, w której uczestniczyć będzie Polska czy w projekcie może być odniesienie do niej (np. Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej itp.)?

IZ  RPO 2014 – 2020 nie określa definicji kampanii ogólnopolskich. Informacje ogólne dotyczące komplementarności oraz sposoby Identyfikacji projektów komplementarnych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.  Wnioskodawca ma obowiązek wskazać we wniosku do jakiego projektu dotyczącego kampanii ogólnopolskiej  realizowany projekt będzie komplementarny.

 1. Czy jeśli projekt zakłada jedynie inwentaryzację wymagane jest dołączenie do wniosku Studium Wykonalności Inwestycji (SWI)?

Tak, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, SWI
jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.

 1. Kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacją ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu
  o gatunki rodzime).

Czy doświadczenie beneficjenta/partnera w zakresie realizacji podobnych projektów może obejmować tylko projekty zakończone, czy również takie, które nadal są realizowane? Czy muszą to być projekty finansowane ze środków unijnych lub  krajowych?

Z treści kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu
o gatunki rodzime)
nie wynikają żadne dodatkowe obostrzenia, więc należałoby przyjąć, że punkty zostaną przyznane zarówno za realizację podobnych projektów, które nie zostały jeszcze zakończone i trwające, jak i za doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków innych niż krajowe lub unijne. Dokładne zasady oceny kryterium zostaną ustalone przez ekspertów merytorycznych na etapie oceny merytorycznej.

 1. Dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego nr 2 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).

 

W jakim czasie należy zakończyć proces nadawania nowego statusu objętemu projektem obszarowi proponowanemu do ochrony?

Nadawanie nowego statusu obszarowi objętemu projektem związane jest z jego realizacją.

Okres realizacji projektu regulują zapisy umowy o Dofinansowanie.

Należy mieć na uwadze, że niektóre formy ochrony prawnej ujęte są w typie nr 6. Jeśli o takich mowa, to należy także ten typ wykazać jako dodatkowy.

 

 1. Czy partner musi partycypować kosztowo w projekcie? Czy musi wnosić wkład finansowy?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w celu wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Należy mieć na uwadze, że aby uznać zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania

 1. Czy logo sponsora może znaleźć się na materiałach promocyjnych i tablicach?

W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach można umieścić swoje logo jako beneficjenta. Można umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

Inne znaki, jeśli są potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

 

 

 1. „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu
  i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”

 

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „element infrastruktury” – czy zapis ten odnosi się do wszelkiej infrastruktury (czyli np. również do budowy nowego obiektu wskazanego w typie nr 3 projektu oraz budowy/modernizacji bazy technicznej parków krajobrazowych) czy też zapis ten odnosi się wyłącznie do tzw. infrastruktury towarzyszącej?

Czy „stanowienie elementu uzupełniającego” przez elementy infrastruktury należy rozumieć kwotowo (tzn. wydatki na infrastrukturę muszą stanowić mniej niż 50% wszystkich wydatków w projekcie) czy też raczej funkcjonalnie – tj. sformułowanie to odnosi się do podporządkowania funkcjonalnego infrastruktury promocji różnorodności biologicznej i ochronie przyrody – i w tym sensie stanowi element uzupełniający?

Pragnę zauważyć, że jeśli należałoby zapis ten rozumieć kwotowo (wartość infrastruktury stanowiąca mniej niż 50% wydatków) niemożliwa byłaby realizacja projektu wpisującego się tyko i wyłącznie
w typ 4.
podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody oraz praktycznie niemożliwa realizacja projektów wpisujących się wyłącznie
w typ 3 „budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej” – gdyż trudno aby koszt prac budowlanych związanych z budową lub rozbudową obiektu (koszt infrastrukturalny) był niższy od kosztu innych elementów projektu, takich jak. np. nasadzenia, prace pielęgnacyjne, zakup zwierząt, działania edukacyjne przekroczyły wartość prac budowlanych

 

 „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu
i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody” –
określa, że elementy infrastruktury mogą zostać sfinansowane w ramach projektu tylko jako elementy uzupełniające. Regulamin oraz inne dokumenty programowe nie wyłączają spod pojęcia „infrastruktury” określonych typów budowli ani nie zawężają go tylko do tzw. infrastruktury towarzyszącej.

 

Regulamin konkursu nie określa elementów infrastruktury w kategorii kosztowej w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.

 

Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić.

Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura, także ta nowo budowana, ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej (oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane).

 

 1. Czy koszt wynagrodzenia artystów, zaangażowanych w realizację projektu (część edukacyjna projektu będzie uatrakcyjniona koncertami) może być kosztem kwalifikowanym? Jeśli tak, jaki rodzaj umowy będzie akceptowany (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło?).

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zakres EFRR do kosztów niekwalifikowalnych w projekcie zalicza się „koszty związane z realizacją umów z artystami biorącymi udział w imprezie (m.in. koszty noclegu, transportu, wyposażenia garderoby, itp.)”.

Z tego zapisu można wnioskować, że samo wynagrodzenie artystów wpisuje się w koszty kwalifikowalne w projekcie, lecz koszty dodatkowe, związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – już nie.

Rodzaj umowy oraz zasady, warunki, na jakich umowy te mogą być zawierane, określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.\

 

 1. Czy koszty ogólne/pośrednie, rozliczane ryczałtem, projektu mogą stanowić 15% kosztów kwalifikowanych, czy mają być naliczane tylko od części kosztów kwalifikowanych dot. wynagrodzeń?

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia.

 1. Czy występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny jest konieczne, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu czy też wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski?

Projekt wpisywałby się w typ projektu: “budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej”

lub – pod warunkiem, iż przez “gatunki rodzime” rozumie się nie tyle gatunki występujące stricte na danym obszarze co gatunki rodzime polskie: 

“Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime”.

Występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny nie jest warunkiem koniecznym, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu sfinansowanego w ramach podziałania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski. Należy mieć jednak na uwadze, że dany gatunek musi się jasno wpisywać w cele i rezultaty, jakie zostały określone w projekcie.

W Regulaminie konkursu oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 brak jest zapisów które zabraniały by ponoszenia kosztów hodowli zwierząt w celu realizacji projektów typu:

 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, wydatki zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektu.

 1. Czy w ramach typu działania “Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”  można dokonać reintrodukcji gatunku, który nie jest gatunkiem zagrożonym a jedynie gatunkiem rzadkim (zakres projektu obejmie również ochronę gatunku zagrożonego).

W przypadku, gdy projekt obejmuje także ochronę gatunku zagrożonego,  kryterium merytoryczne szczegółowe bezwzględne (TAK/NIE) dla w/w typu działania:Projekt dotyczy zagrożonego siedliska przyrodniczego lub/i Projekt dotyczy gatunku zagrożonego lub/i Projekt dotyczy ograniczania presji na środowisko naturalne wywołane przez obce gatunki roślin i zwierząt” zostanie spełnione. Natomiast po stronie beneficjenta leży udowodnienie, iż wydatki związane z reintrodukcją przedmiotowego gatunku rzadkiego są niezbędne dla realizacji celu projektu, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego, czy wydatki związane z reintrodukcją takiego gatunku są kosztem kwalifikowalnym, należy do Komisji Oceny Projektów.

 

 1. W przypadku tworzenia centrum edukacji ekologicznej, koszty takie jak zakup sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (tablice multimedialne, tablety do gier ekologicznych) będą uznane za działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej czy stanowić będą element infrastruktury towarzyszącej?

Czy w ramach tworzenia centrum edukacji ekologicznej, kwalifikowane będą koszty przedsięwzięć takich jak konkursy ekologiczne, tworzenie filmów przyrodniczych, wystawa fotograficzna, terenowa gra ekologiczna, plener malarski/rzeźbiarski?

 

Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Wprawdzie Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na infrastrukturę jednakże należy mieć na uwadze, że „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”. Ponadto należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.

 

Należy mieć również na pamiętać, że do wydatków kwalifikowalnych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

W Regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów w rodzaju: organizowanie konkursów plastycznych, urządzenia multimedialne, tworzenie filmów przyrodniczych. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i Regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.