W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 5.2  pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 (konkurs nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/18).