Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami zakończyła się 16 lipca br.

Dokonaliśmy oceny merytorycznej 19 projektów z których 18 zostało przekazanych do IV etapu konkursu, tj. negocjacji natomiast 1 projekt został negatywnie oceniony ze względu na niespełnienie kryteriów wyboru projektów oraz nieosiągnięcie minimum punktowego. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 15 171 348,25 PLN z czego:

– 13 654 439,44 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS,

– 1 516 908,81 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi: 16 676 470,00 PLN, w tym:

– 15 000 000,00 PLN pochodzi ze środków EFS,

– 1 676 470,00 PLN pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.