I etap oceny tj. ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończył się 10 lipca br.

10 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów to 907 478,10 PLN w tym dofinansowanie EFS: 811 954,09 PLN natomiast dofinansowanie BP: 95 524,01 PLN. Alokacja w konkursie wynosi 4 463 165,00 PLN, w tym EFS: 3 993 358,00 PLN i BP: 469 807,00 PLN.

 Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.