Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 04.06.2018 r podjęto uchwałę nr 5589/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Dokument zostanie włączony jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w momencie ogłoszenia IV naboru wniosków dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 i obowiązuje dla Wnioskodawców przygotowujących wniosku w ramach przedmiotowego konkursu oraz Beneficjentów, którzy będą realizowali projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie.

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020