11 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną (w ramach procedury odwoławczej) projektów złożonych do działania 10.3 E-usługi publiczne  RPO WO 2014-2020.

Projekt, który poddano ocenie merytorycznej został pozostawiony bez rozpatrzenia.