Pytanie:

W załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR), znajduje się kryterium merytoryczne uniwersalne pn. Termin realizacji projektu. Zgodnie z definicją przedmiotowego kryterium termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 24 miesiące od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia konkursu, a Beneficjent zostanie w umowie o dofinansowanie zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 2014-2020 może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.

Kiedy Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu?
Odpowiedź:

Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W tej sytuacji należy mieć na uwadze, iż w piśmie przewodnim do ww. wniosku należy odpowiednio (szczegółowo) uargumentować swoją prośbę. Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o zgodę również podczas późniejszych etapów konkursu, jak również w okresie realizacji projektu. Na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę/ Beneficjenta uzasadnienia IZ RPO WO 2014-2020 (Zarząd Województwa Opolskiego) podejmie decyzję w przedmiotowej kwestii. O decyzji ZWO Wnioskodawca/Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany.