IZ RPO WO 2014-2020 udostępnia dokument „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.
Podręcznik został przygotowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU) w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa. Ma na celu przybliżenie, przede wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Podręcznik – zamówienia udzielane w ramach projektów

Uwaga:
Treść podręcznika nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz PZP. Żaden podmiot nie może powoływać się na jego treść w toku postępowań kontrolnych / audytowych / sądowych i innych. Nie może także stanowić podstawy do żądania praw ani nakładania obowiązków przez żadną ze stron umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny.