W związku z ogłoszonymi naborami wniosków
w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion brzeski i subregion północny) RPO WO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów do poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

(subregion brzeski i subregion północny)

w ramach RPO WO 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, ul. Piastowska 14 , sala im. Znaku Rodła.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 23 maja 2018 r.).

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion brzeski i subregion północny) RPO WO 2014-2020 (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Spotkanie skierowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną; jednostek sektora finansów publicznych; jednostek naukowych; szkół wyższych; przedsiębiorstw[1]; kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych; organizacji pozarządowych; przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partnera jednego z ww. podmiotów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

Zapraszamy serdecznie!

 

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).