Działanie 8.1 (w zakresie usług społecznych wsparcia osób niesamodzielnych)

Pytanie:

Czy istnieje możliwość finansowania usług w ramach projektu w dziennym domu opieki o liczbie miejsc większej niż 30 osób?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl jednym z dokumentów obowiązujących w naborze do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych są Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięćw obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z umieszczonym we wspomnianym dokumencie załączniku nr 1 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej liczba miejsc w Dziennym Domu Pomocy (DDP)  w przypadku DDP, dla których założono możliwość finansowania usług nie może być większa niż 30. Tym samym należy podkreślić, że nie ma możliwości finansowania usług w ramach projektu w dziennym domu opieki o liczbie miejsc większej niż 30.

Pytanie:

Czy istnieje możliwość finansowania usług w ramach projektu w ośrodkach wsparcia całodobowego, które w okresie realizacji projektu nie przekraczają 30 miejsc, jednakże po jego zakończeniu planują zwiększenie liczby osób?

Odpowiedź:

W przypadku projektów wdrażanych w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych realizowane działania muszą wspierać proces deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych. Deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Proces ten realizuje się
w oparciu o Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wymaga on z jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej natomiast stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej zgodnie z określonym w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu bezwzględnym kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 o brzmieniu: W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych (za wyjątkiem dzieci do lat 3). Zgodnie z definicją przywołanego kryterium realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki społecznej nad osobami niesamodzielnymi,
a integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej.

Ponadto, zgodnie z bezwzględnym kryterium merytorycznym szczegółowym nr 5
o brzmieniu:
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta poprzez wzrost liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w następujących formach:

 1. stały lub krótkookresowy pobyt dzienny;
 2. stały lub krótkookresowy pobyt całodobowy.

Należy wreszcie podkreślić, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (pkt 12, warunek szczegółowy 16, 17 oraz 18):

 • w ramach działania 8.1 nie można tworzyć nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych
  w ramach opieki instytucjonalnej, jak również nie można utrzymywać dotychczas istniejących miejsc świadczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej,
 • możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w społeczności lokalnej,
 • podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną mogą otrzymać wsparcie wyłącznie
  na działania pozwalające na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych
  w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w  społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Z uwagi na przytoczone powyżej zapisy dokumentacji konkursowej finansowanie usług
w ramach projektu w ośrodkach wsparcia całodobowego (przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków), które w okresie realizacji projektu nie przekraczają 30 miejsc, jednakże po jego zakończeniu planują zwiększenie liczby osób nie jest możliwe. Założenia deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych wskazują jasno, iż proces ten ma prowadzić do trwałego zmniejszenia liczby instytucjonalnych miejsc opieki, tj. nie tylko w okresie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu.

Pytanie:

Czy podmiot prowadzący głównie działalność handlową (w obszarze osób zależnych), jednakże posiadający w swoim statucie zapisy o prowadzeniu działalności związanej
z opieką nad osobami niesamodzielnymi, może ubiegać się o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl dopuszcza jako potencjalnych Beneficjentów środków przewidzianych na realizację ww. działania podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Z opisu wynika, że przywołany podmiot wpisuje się w typ beneficjenta przewidziany
w Regulaminie.

Proszę mieć na uwadze, że aby otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach konkursu do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 należy ponadto spełniać inne warunki szczegółowe wynikające z dokumentacji konkursowej, m.in. w kryteriach wyboru projektów.