Pytanie:

W jaki sposób, ustalić  wysokość maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2017 r., należy przyjąć nowe podejście w kwestii ustalania maksymalnego poziomu dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej. Poniżej przedstawiamy stanowisko MR w przedmiotowej kwestii:

W celu umożliwienia przyspieszenia absorpcji funduszy UE oraz zwiększenia wartości dofinansowania przekazywanego beneficjentom ze środków unijnych, DKF MR podjął z KE dialog mający na celu potwierdzenie dopuszczalności wprowadzenia korzystniejszych, niż powszechnie stosowane przez IZ, rozwiązań w zakresie ustalania wartości maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów finansowanych w ramach polityki spójności.

Zgodnie z utrwaloną praktyką, w przypadku projektów objętych reżimem pomocy publicznej, w celu określenia maksymalnego poziomu wsparcia projektu ze środków UE, w pierwszej kolejności ustala się katalog kosztów kwalifikowalnych zgodny z zasadami „funduszowymi” i dopiero do tak ustalonego katalogu stosuje się maksymalną intensywność wsparcia wynikającą z zasad pomocy publicznej. Stosowanie powyższego rozwiązania prowadzi do sytuacji, w której wszelkie ograniczenia wpływające na katalog kosztów kwalifikowalnych, mające swe źródło w regułach funduszowych a niewynikające
z zasad pomocy publicznej, często bardzo istotnie ograniczają wartość dofinansowania uzyskiwanego przez wnioskodawcę względem wartości, którą mógłby uzyskać w świetle obowiązujących przepisów prawa pomocy publicznej (w szczególności ograniczenie to dotyczy zakupu gruntu zabudowanego lub niezabudowanego).

Zastosowanie powyższej metodyki można zilustrować następującym przykładem:

 • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
 • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów
 • kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €1
 • intensywność pomocy publicznej dla danego projektu = 50%
 • maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE = 50% * 200 000 = 100 000 €.

Natomiast zgodnie z nowo proponowanym rozwiązaniem, którego prawidłowość została potwierdzona przez KE, katalog „pomocowych” kosztów kwalifikowanych będzie określany niezależnie od „funduszowego” katalogu kosztów, w oparciu o przepisy prawa pomocy publicznej. Następnie kwota dopuszczalnej pomocy wynikająca np. z dozwolonej intensywności wsparcia będzie liczona w oparciu
o „pomocowy” katalog przedmiotowych kosztów. Równolegle, w oparciu o „funduszowy” katalog kosztów kwalifikowalnych będzie liczone maksymalne dopuszczalne wsparcie wynikające z zasad określonych w przepisach regulujących wdrażanie funduszy UE. Ostatecznie, maksymalna dopuszczalna wartość współfinansowania UE będzie równa niższej z obu kwot.

Zastosowanie przedmiotowej metodyki można zilustrować następującym przykładem:

 • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
 • intensywność pomocy publicznej dla przedmiotowego projektu = 50%
 • maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej = 50% * 250 000 = 125 000 €
 • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €
 • wysokość współfinansowania UE dla danej osi priorytetowej = 85%
 • maksymalna wartość wsparcia wynikającego z zasad „funduszowych” = 85% * 200 000 € = 170 000 €
 • 170 000 € > 125 000 €, zatem maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE= 125 000 €.

Wykorzystanie powyższej metodyki pozwoli, w przypadku wielu projektów objętych pomocą publiczną, na osiągnięcie następujących korzyści:

 • zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wsparcia ze środków unijnych dla przedsiębiorcy (beneficjenta),
 • możliwość zwiększenia tempa wykorzystania alokacji środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.