1.Zagadnienie:

Procedura zakupu szczepionek w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych w kilku etapach w czasie trwania realizacji projektu

Odpowiedź:

Szacowanie wartości zamówienia powinno zostać dokonane z należytą starannością, zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Tym samym, jeżeli planowane usługi (konsultacje) są tożsame rodzajowo, możliwe jest udzielenie zamówienia w jednym czasie i możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę, wartość zamówienia należy oszacować łącznie, niezależnie od zadań wyszczególnianych w projekcie. Oszacowana łączna wartość zamówienia determinuje wybór trybu udzielenia zamówienia.


2.Zagadnienie:

Zapewnienie odrębnego pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu

Odpowiedź:

W programie nie przewidziano konieczności zapewnienia odrębnego pomieszczenia na potrzeby jego realizacji. Podmioty realizujące program (w roli lidera lub partnera) powinny natomiast posiadać kompetencje w zakresie opieki okołoporodowej, odpowiednie zasoby kadrowe oraz infrastrukturę, które zapewnią jego efektywną realizację. Na czas trwania projektu dopuszczalne jest, by realizator nawiązał dodatkową współpracę, z innymi osobami lub podmiotami, które posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji działań przewidzianych w programie. Podmioty powinny dysponować odpowiednim zapleczem do realizacji programu, warunkującym uzyskanie założonych celów i wskaźników programu oraz poszczególnych etapów. Obowiązkiem podmiotów realizujących program jest zapewnienie bezpieczeństwa planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej.


3.Zagadnienie:

Zmiany dawek szczepień

Odpowiedź:

Celem programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Intencją zapisu programu „Do programu zostaną zaproszone dzieci do 2 roku życia zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, które nie zostały wcześniej zaszczepione przeciw pneumokokom” było zaproszenie do programu wszystkich dzieci, które nie ukończyły serii szczepień i nie uzyskały pełnej ochrony  przeciw zakażeniom pneumokokowym.

W celu zapewnienia pełnej i skutecznej dawki wszczepialności dzieci na pneumokoki, możliwym jest podanie dziecku kolejnej dawki szczepionki, celem zapewnienia mu odpowiedniej ochrony. Liczba podanych dziecku dawek szczepionki nie może sumarycznie przekraczać liczby dawek rekomendowanych. Dodatkowym warunkiem jest brak kwalifikacji dziecka do szczepienia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


4.Zagadnienie:

Możliwość zakupu sprzętu przekraczającego stawki określone w taryfikatorze

Odpowiedź:

W przypadku zakupu towaru/usługi obowiązują stawki określone w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego. W sytuacji, gdy kwota danego towaru/usługi przekracza wartości wykazane w Taryfikatorze Beneficjent ponosi „nadwyżkę” z własnych środków.


5.Zagadnienie:

Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu zaangażowanego do realizacji projektu

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem Beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła. Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:

 1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy
 2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
 3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 2. nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 3. nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 4. nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
 2. dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 3. dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
 4. dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 5. dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
 6. wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego”.


6. Zagadnienie:

Kwestia objęcia wsparciem w ramach programu cudzoziemców

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02) i zgodnie z zakresem podmiotowym ustawy ujętym w art.  2:

1.Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej “ubezpieczonymi”,

2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18 roku życia:

 1. posiadające obywatelstwo polskie lub
 2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:

 1. posiadające obywatelstwo polskie lub
 2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – zwane dalej “świadczeniobiorcami”.

2.Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.”

Jeżeli cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP i spełnia kryteria uczestnika projektu określone w regulaminie konkursu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących działania 8.1, to może być uczestnikiem projektu.


7. Zagadnienie:

Kwestia dotycząca korzystania mieszkańców regionu z programu, ale z innych obszarów działania

Odpowiedź:

Z programu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny. Z punktu widzenia realizacji programu nie ma wskazań do tego, aby ograniczać mieszkańcom województwa opolskiego dostęp do działań w ramach programu, ponieważ w programie nie został ujęty żaden podział na subregiony. Wskazany podział wynika z zapisów dokumentacji konkursowej. Zgodnie z zapisami ujętymi w „Regulaminie konkursu”:

„W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 3 obszary, dla których została wyodrębniona pula alokacji (…). W świetle powyższego realizacja projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów:

 • obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski),
 • obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki),
 • obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).”

W związku z powyższym brak jest możliwości by w ramach danego projektu mogli korzystać mieszkańcy z innego regionu niż objęci projektem.


8. Zagadnienie:

Zmiana szczepionki PCV13 wskazanej w programie

Odpowiedź:

W sprawie wyboru dostawcy innej szczepionki (10 walentnej), nie ma możliwości zmiany szczepionki PCV13 na inną, o mniejszym pokryciu serologicznym. W ramach programu przewiduje się szczepienie szczepionką PCV13, która zawiera 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, co daje największe 88% pokrycie serologiczne.


9. Zagadnienie:

Kwestia kosztu kwalifikacji lekarskiej w przypadku szczepień ochronnych przeciw pneumokokom

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem, jaki został ujęty w „Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku”, koszt serwisu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia, to koszt podania szczepienia przez pielęgniarkę oraz zużycie sprzętu i materiałów jednorazowego użytku, utylizacja zużytego sprzętu medycznego i materiałów.

Podczas opracowywania Regionalnego Programu Zdrowotnego zakładano, że szczepienia przeciwko pneumokokom będą zlecone przez realizatorów, podmiotom świadczącym usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które świadczą usługi pediatryczne w ramach kontraktów z NFZ. Natomiast jeśli szczepienie wymaga dodatkowego badania, które nie będzie finansowane ze środków publicznych, to koszt taki zostanie uznany za kwalifikowalny w ramach programu.