Pytanie

Czy do dofinansowania kwalifikuje się droga lokalna prowadząca do dopiero planowanego centrum logistycznego?

Odpowiedź

Zgodnie z opinią MR, teren na którym ma powstać centrum logistyczne można potraktować jako przyszły teren inwestycyjny. Jeżeli na tym terenie centrum logistyczne rozpocznie funkcjonowanie operacyjne, spełniony będzie warunek o utworzeniu (a jednocześnie zagospodarowaniu) terenu inwestycyjnego. W takim przypadku droga lokalna prowadząca do centrum logistycznego będzie kwalifikowalna. Jeśli zaś przedmiotowe centrum logistyczne nie powstanie, projekt dotyczący drogi lokalnej automatycznie staje się niekwalifikowalny. W  opinii MR zapisy Umowy Partnerstwa dopuszczają również projekt drogowy prowadzący do istniejącego centrum logistycznego. Projekt taki może być kwalifikowalny, jeżeli, na podstawie posiadanych dokumentów, wnioskodawca jest w stanie zagwarantować, że do czasu zakończenia projektu drogowego takie centrum powstanie.

Ponadto informuję, iż centra logistyczne należy definiować zgodnie z definicją wskazaną w dok. pn. Słownik Pojęć Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030) tj.:

Centrum logistyczne jest to wyspecjalizowana struktura gospodarcza grupująca na zwartym obszarze duży zbiór podmiotów specjalizujących się w organizacji i fizycznym przepływie mas towarowych. Ma charakter publiczny. Stanowi punkt styku popytu i podaży usług logistycznych i transportowych.

Centrum logistyczne jest zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych (międzynarodowych) arterii transportowych i stanowi punktowy element infrastruktury logistycznej o wysokim stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej.

Wyposażone jest w takie elementy jak: intermodalny węzeł transportowy, nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, nowoczesne obiekty biurowe, posterunek celny, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu, infrastrukturę informatyczną, bank, placówkę poczty, biura ubezpieczycieli, obiekty hotelowo-gastronomiczne i inne.


Pytanie

Proszę o informację na temat kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 7 – Średnie dobowe natężenie ruchu. Przy definicji jest wskazane “Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów dla danego odcinka (liczba pojazdów) w roku rozpoczęcia inwestycji:” Przez rok rozpoczęcia inwestycji rozumiem rozpoczęcie robót budowlanych, w związku z czym nie ma możliwości podania SDR dla nowo wybudowanego odcinka drogi. W związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie, jaką wartość należy przedstawić w przypadku nowej drogi – czy SDR dla pierwszego roku eksploatacji? W przypadku realizacji kilku odcinków, jakie wartości SDR będą brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji?

Odpowiedź

W przypadku, gdy projekt polega na wybudowaniu nowego odcinka drogi, należy podać średnie dobowe natężenie ruchu (ŚDNR), które będzie prognozą dla pierwszego roku po zakończeniu inwestycji. Należy wziąć przy tym pod uwagę, iż nowo wybudowana droga przejmie część ruchu z dotychczasowej sieci dróg. Można więc posiłkować się ŚDNR, jaki miały drogi, które będą odciążone dzięki zrealizowanej inwestycji.


Pytanie

Na jakiej zasadzie przewidziany jest udział Partnera w projekcie, czy koniecznym jest aby partner projektu również realizował inwestycję drogową, czy też może wyłącznie uczestniczyć na zasadzie wkładu pieniężnego lub wykonania dokumentacji np. elektrycznej dla naszego projektu na podstawie porozumienia/umowy partnerskiej?

Odpowiedź

W ramach przedmiotowego działania możliwa jest realizacja projektu partnerskiego. Należy jednak mieć na uwadze, iż partner musi wpisywać się w typ beneficjenta określony
w dokumentacji konkursowej dla ww. działania. Dodatkowo realizacja projektu w partnerstwie musi być racjonalnie uzasadniona. Zawarta umowa partnerstwa powinna określać m.in. zakres współpracy i obowiązki stron (lidera i partnera/partnerów) realizujących projekt.

Pełny zakres umowy partnerskiej określony jest w zapisach Załącznika nr 6 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Punkt 9. Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia).

Ww. przykładowy załącznik znajduje się pod adresem: https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_6_Instrukcja_wypelniania_zalacznikow_pozostali_wnioskodawcy.pdf

O formie podpisania umowy partnerskiej decyduje beneficjent. Natomiast sama umowa powinna być podpisana przez kierownika beneficjenta.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmiot dokonujący wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych jest zobowiązany w szczególności do:

  • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
  • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera  z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Należy przy tym pamiętać iż, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.


Pytanie

Czy w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa są kwalifikowane działania promocyjne takie jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, materiały filmowe, konferencje, spotkania?

Odpowiedź

W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest dofinansowanie kosztów działań promocyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warszawa,19 września 2016 r. (Punkt 6.14 Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych, strona 71).

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż planowane do realizacji działania informacyjno-promocyjne powinny być dostosowane do rodzaju projektu, który ma podlegać ocenie.


Pytanie

Czy w przypadku kiedy projektem objęta jest budowa drogi gminnej, która łączyć się będzie z drogą krajową, to czy za koszt kwalifikowany można uznać skrzyżowanie łączące drogę gminną z krajową?

Odpowiedź

W ramach planowanego naboru wniosków, co do zasady realizowane są inwestycje mające miejsce na drogach lokalnych lub związane z budową nowego odcinka drogi takiej kategorii. Opisana inwestycja mogłaby podlegać dofinansowaniu, o ile beneficjent będzie posiadał wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia od zarządcy drogi z którą krzyżowałaby się planowana inwestycja (w tym przypadku zapewne od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Fakt ten powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem i przedstawiony na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie projektu należy jednoznacznie opisać sposób, w jaki zapewniona będzie trwałość inwestycji oraz który podmiot będzie odpowiadał za jej trwałość. Jednocześnie należy opisać, który podmiot będzie zobowiązany do bieżącego utrzymania powstałego skrzyżowania oraz ewentualnych napraw koniecznych w wyniku jego użytkowania.

Ponadto informuję, iż co do zasady inwestycje prowadzone na drogach krajowych finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IŚ 2014-2020) – przez zarządcę drogi. Należy pamiętać również, iż jednoznacznej oceny kwalifikowalności poszczególnych kosztów projektu może przeprowadzić dopiero komisja oceny projektów w ramach ww. działania – po przedstawieniu kompletnej dokumentacji projektowej.


Pytanie

Czy w ramach recyklingu można wykorzystać jako recyklingowe materiały pozostałe po innych inwestycjach?
Dotyczy: Kryterium merytorycznego szczegółowego (punktowanego): Wykorzystanie elementów podlegających recyklingowi (elementy starej drogi, tłuczeń) w ramach realizowanej inwestycji drogowej

Odpowiedź

W ramach przedmiotowego kryterium można wliczyć również elementy pozostałe po inwestycjach innych niż ta, która będzie podlegała dofinansowaniu w ramach Działania 6.1 RPO WO 2014-2020. Należy ten fakt potwierdzić odpowiednim zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu, dodatkowo można przedstawić jako załącznik wskazujące na to dokumenty (np. umowy, pisma itp.). Jednakże ostateczne uznanie ich i ewentualne wliczanie do limitu procentowego będzie należało do komisji oceniającej projekty.


Pytanie

Gdzie można znaleźć zalecenia IZ RPO WO, o których mowa w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 zakres: Drogi lokalne,  “Nakład jednostkowy 2: wydatki kwalifikowalne inwestycji/ liczba użytkowników”, Definicja: Liczbę użytkowników należy określić na podstawie średniego dobowego natężenia ruchu SDR zgodnie z zaleceniami IZ RPO WO 2014-2020)?

Odpowiedź

W Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, w sekcji Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora zazwyczaj wskazuje się ewentualne szczegółowe wytyczne. W przypadku dróg dla przygotowania i oceny projektów kluczowe znaczenie mają prognozy ruchu. Szczegółowe wytyczne i zasady przygotowania pomiarów ruchu i prognozowania ruchu pojazdów przedstawione są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl. W zakresie ustalenia wartości średniego dobowego natężenia ruchu (SDR) w przedmiotowym kryterium proponuje się również:

  • skorzystać z zapisów Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. (Rozdział – Elementy rachunku efektywności ekonomicznej i kolejne kroki oceny ekonomicznej. Prognoza średniego dobowego ruchu), dostępnej pod linkiem: http://rpo2007-2013.opolskie.pl/docs/drogi.wojewodzki.pdf;
  • stosować się do zapisów Niebieskiej Księgi. Infrastruktura drogowa (Rozdział 1.8 Prognozy ruchu), dostępnej pod adresem:

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/04/Niebieska-Ksi%C4%99ga-Infrastruktura-drogowa.pdf.

 

Jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, należy przyjąć wartość z ostatniego roku analizy prognozy ruchu (SDR). Za rok bazowy przyjąć rok złożenia wniosku o dofinansowanie i dokonać analizy prognozy ruchu dla horyzontu czasowego – 25 lat.


Pytanie

Zgodnie z pkt 4 podpunkt 5 regulaminu konkursu: „Realizacja inwestycji na drogach lokalnych (gminnych i powiatowych), możliwa będzie jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi”, zgodnie natomiast z pkt 4 podpunkt 6: „Możliwa będzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach  projektów komplementarnych OP VI do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach OP II, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa”. Czy możliwa jest realizacja inwestycji spełniającej warunek wynikający z zapisów pkt 4 podpunkt 6 regulaminu konkursu, przy jednoczesnym niespełnieniu warunku wynikającego z zapisów pkt 4 podpunkt 5 regulaminu konkursu?

Odpowiedź

W   ramach przedmiotowego naboru wniosku należy spełnić jeden z warunków dla drogi, która ma zostać objęta dofinansowaniem. Tylko taki projekt będzie mógł zostać zakwalifikowany do dofinansowania. Droga musi mieć połączenie z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi lub zapewniać konieczne bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi. Ponadto informujmy, iż droga planowana do dofinansowania musi bezpośrednio prowadzić do już istniejącego lub planowanego do utworzenia terenu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że jeśli teren ten nie powstanie, koszty związane z dofinansowaną drogą staną się niekwalifikowalne.