Pytanie

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia kadry medycznej „Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce”. W „Programie rehabilitacji medycznej ułatwiającym powroty do pracy” na str. 62 podany jest koszt w/w 4-dniowego szkolenia wynoszący 1 800 zł. Proszę o informację, czy jest to kwota netto, czy brutto oraz co wliczone jest w tą kwotę (koszty wynagrodzenia trenera, wynajmu sali, wyżywienia, certyfikatu, materiałów itp.). Ponadto czy kwota ta dotyczy całości szkolenia, czy jednego uczestnika (lub określonej liczby uczestników).

Odpowiedź

Podane w Regionalnym Programie Zdrowotnym pt. „Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy” koszty szkoleń z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej (tabela na s. 61-62) są szacunkowymi, uśrednionymi kosztami prezentującymi ceny rynkowe tych szkoleń, a zatem ceny brutto. Kwota 1800 zł za szkolenie „Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce” jest całościowym kosztem udziału w szkoleniu 1 osoby (obejmuje wszystkie koszty składowe szkolenia). Należy jednocześnie pamiętać, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien przedstawić szczegółową kalkulację planowanych do poniesienia kosztów, które powinny być racjonalne i zgodne z cenami rynkowymi.


Pytanie

Czy kwoty określone w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług… są to kwoty netto, czy brutto?

Odpowiedź

Podane w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących)… maksymalne ceny są górnym limitem poszczególnych kosztów w budżecie projektu, niezależnie od tego czy budżet jest skonstruowany w cenach netto czy brutto. Wpływ na taką sytuację ma każdorazowo indywidualna sytuacja każdego Wnioskodawcy:

  • jeśli ma on możliwość uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, wtedy limit wskazany w Taryfikatorze  należy uznać za kwotę brutto,
  • jeśli nie ma on możliwości uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, wtedy limit wskazany w Taryfikatorze należy uznać za kwotę netto.

Należy pamiętać, że w budżecie projektu nie można przekroczyć podanych w Taryfikatorze cen bez względu na to czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym czy nie.