Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Pytania

W Regulaminie Konkursu dotyczącym Działania 7.5 RPO WO 2014 – 2020 pośród działań możliwych do realizacji w ramach kosztów bezpośrednich wskazano kampanie upowszechniające. Proszę o informację czy w ramach powyższej kategorii możliwe jest ponoszenie kosztów osobowych tzn. zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią realizację działań świadomościowych, m.in. prowadzenie kampanii, spotkań, udział w konferencjach jako prelegent, doradztwo itp.?

Odpowiedź

W ramach kampanii upowszechniających nie jest możliwe zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za czynności techniczne związane z realizacją takich działań jak np. prowadzenie kampanii, spotkań, gdyż czynności te (np. przeprowadzenie postępowania prowadzącego do wyboru wykonawcy  kampanii radiowej lub telewizyjnej, zapewnienie sali, cateringu na spotkania, konferencje itp.) powinna wykonywać osoba stanowiąca personel projektu, która finansowana jest w ramach kosztów pośrednich projektu. Należy także pamiętać, że doradztwo jest jednym z przykładów usługi rozwojowej (obok szkoleń) i finansowane będzie w ramach kosztów usługi rozwojowej przewidzianych w katalogu kosztów bezpośrednich, w związku z czym nie wpisuje się w koszty związane z kampaniami upowszechniającymi.

Możliwe z kolei jest sfinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich wydatków osobowych związanych z ekspertami merytorycznymi w danej dziedzinie, np. wydatków związanych z prelegentami, którzy braliby udział w konferencjach organizowanych w ramach kampanii upowszechniających.

Ponadto, planując budżet (koszty bezpośrednie) projektu trzeba mieć na uwadze: konieczność osiągnięcia wartości wskaźnika produktu, tj. w ramach projektu PSF wspartych powinno zostać 5 940 osób pracujących oraz wartość dofinansowania przewidzianego dla konkursu.

Należy także pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, pkt 12 Warunki szczegółowe, działania świadomościowe stanowiące zadanie merytoryczne (np. kampanie informacyjne i działania upowszechniające) możliwe są do finansowania tylko wtedy, gdy stanowią część projektu i uzupełniają działania o charakterze wdrożeniowym.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami i innymi dokumentami obowiązującymi w naborze, w tym z:

  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
  • Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), zakres Europejskiego Funduszu Społecznego, wersja 16.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dobór zadań do projektu, opis sposobu ich realizacji oraz kwalifikowalność wydatków (w tym ich niezbędność do realizacji celów projektu) podlegają ocenie Komisji Oceny Projektów (KOP), prowadzonej w oparciu o kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu). Ostateczną decyzję o kwalifikowalności danego kosztu podejmuje KOP na podstawie analizy zapisów całego wniosku o dofinansowanie projektu.