Pytanie

Wnioskodawca zakłada typ projektu: 1. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie:

 1. b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach,
  o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

Czy wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania trwałości nowoutworzonych miejsc? 

Jak wynika z kryterium merytorycznego szczegółowego nr 8 – Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS. 

Wnioskodawca nie będzie tworzył podmiotów, a nowe miejsca reintegracji. Czy w związku z powyższym jest zobligowany do zachowania trwałości?

Czy jest jakiś inny zapis dokumentacji konkursowej, który odnosi się do obowiązku zachowania trwałości?

Odpowiedź

Kwestia trwałości projektu w przypadku typu projektu dotyczącego CIS regulowana jest przede wszystkim następującymi zapisami dokumentacji konkursowej:

 • kryterium merytoryczne szczegółowe o charakterze bezwzględnym: Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS (bada się czy zapewniono zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów utworzonych ze środków EFS po zakończeniu realizacji projektu obejmującą co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu);
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:
  • Podrozdział 5.1, pkt 12, zawierający zobowiązanie do zachowania trwałości podmiotów utworzonych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), np. nowo utworzonych CIS;
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu, § 32, ust. 3 (w przypadku umowy na kwoty ryczałtowe – § 30, ust. 3), który mówi o obowiązku zachowania trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS, w tym nowo utworzonych CIS.

Zgodnie z przytoczonymi zapisami, obowiązek zachowania trwałości dotyczy tylko podmiotów utworzonych ze środków EFS, a zatem nie dotyczy on miejsc utworzonych w istniejących już podmiotach.

 


Pytanie

W ramach projektu zostanie utworzonych 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu będą zgodnie z ścieżką integracji objęci wsparciem – najpierw aktywna integracja o charakterze społecznym, następnie zawodowym. Uczestnicy rozpoczną wsparcie w CIS od momentu realizacji aktywnej integracji o charakterze społecznym. Dla każdego uczestnika zaplanowano udział w szkoleniu zawodowym – kurs kucharza – stanowiący element edukacyjny w reintegracji zawodowej (już na etapie uczestnictwa w CIS). I teraz moje pytanie: Czy uczestnikowi przysługuje:

 1. a)  Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z wytycznymi w obszarze rynku pracy) 

czy 

 1. b) świadczenie integracyjne.

Szkolenie w wymiarze 240 h – w okresie 2 miesięcy (nie przekracza 150 h dziennie).

Proszę o podpowiedź jak rozwiązać tę sytuację.

Odpowiedź

Należy zauważyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu stypendium szkoleniowe dotyczy przede wszystkim typu projektu nr 1 (zgodnie z przypisem dolnym nr 2). W sytuacji tworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w ramach CIS (a zatem w sytuacji realizacji typu projektu nr 2) należy kierować się przede wszystkim przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie CIS, tj. zwłaszcza ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Utworzone w ramach projektu nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej funkcjonować będą bowiem na tych samych zasadach (w rozumieniu prawnym), co miejsca tworzone bez udziału współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatem jeśli udział w szkoleniach zawodowych jest elementem uczestnictwa w zajęciach w CIS, za które to uczestnictwo zgodnie z ww. ustawą (art. 15) uczestnik może otrzymać świadczenie integracyjne, a jednocześnie ww. ustawa nie przewiduje wypłacania uczestnikowi stypendium szkoleniowego – wówczas należy wypłacić uczestnikowi tylko świadczenie integracyjne. Dodatkowo należy zauważyć, że jednoczesne wypłacenie zarówno świadczenia integracyjnego, jak i stypendium szkoleniowego mogłoby naruszyć zakaz podwójnego finansowania wydatków.

Ponadto, zgodnie z informacjami podanymi wcześniej, świadczenie integracyjne nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, jednak może stanowić wkład własny do projektu.


Pytanie

W odniesieniu do: W przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikami projektu musi zostać podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego – czy może być to Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – podpisywany przez CIS?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 6 pkt 6) kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Z kolei, zgodnie z delegacją zawartą w art. 108 ust. 4 ww. ustawy, wzór kontraktu socjalnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego. Zatem Beneficjent zobowiązany będzie do podpisania z uczestnikami projektu umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ww. Rozporządzenia. Jednak jeśli Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego  zawiera wszystkie elementy wzoru kontraktu socjalnego, określonego w niniejszym Rozporządzeniu, wówczas istnieje taka możliwość.


Pytanie

Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie kwestii identyfikacji projektów komplementarnych i efektów synergii. Wobec jakiego obszaru terytorialnego powinnam wykazać komplementarność swojego projektu tj. wobec projektów/przedsięwzięć dotyczących określonej grupy docelowej i kwestii włączenia społecznego realizowanych w woj. opolskim czy też realizowanych w skali całego kraju?

Odpowiedź

Celem RPO WO 2014-2020 jest wspieranie osób i podmiotów z terenu województwa opolskiego, a projekty wskazywane jako komplementarne powinny być powiązane logicznie i tematycznie z projektem zgłaszanym do wsparcia lub stanowić łącznie z nim element szerszego przedsięwzięcia, być skierowane na osiągnięcie wspólnego lub tego samego celu, uzupełniać dany projekt oraz tworzyć łącznie z nim efekt synergii i wartość dodaną. Warunki te mogą spełnić projekty realizowane na terenie województwa opolskiego niezależnie od tego w ramach jakiego programu będą realizowane i z jakich źródeł będą finansowane. Projekty uznawane za komplementarne w stosunku do projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020 powinny przyczyniać się do podnoszenia efektów realizacji RPO WO 2014-2020 w województwie opolskim. Trudne byłoby wskazanie, w jaki sposób projekt realizowany poza województwem opolskim mógłby podnieść efekty realizacji projektu realizowanego w województwie opolskim.

Mając powyższe na uwadze, w pkt. 3.10 wniosku o dofinansowanie należy wskazać tylko takie projekty, które pozytywnie mogą wpłynąć na efekty realizacji projektu zgłaszanego do wsparcia, tj. skierowanego do grup docelowych z województwa opolskiego.

 

 

 


Pytanie

Projekt zakłada objęcie wsparciem: a) młodzież z ośrodków wychowawczych oraz b) dzieci/młodzież niepełnosprawną będącą podopiecznymi placówek wsparcia dziennego. Dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej (podobnie jak dla młodzieży z ośrodków wychowawczych) przewidziane są działania integracyjne i resocjalizacyjne w postaci zajęć grupowych oraz wycieczek weekendowych w trakcie których odbywać się będą działania zapewniające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających im funkcjonowanie w środowisku społecznym. Podczas wycieczek dla młodzieży z ośrodków wychowawczych przewidziano opiekę w postaci opiekunów (np. 1 opiekun na 10 osób), natomiast w przypadku dzieci/młodzieży niepełnosprawnej opiekunami podczas wycieczek muszą być i będą ich rodzice/opiekunowie prawni. Czy jeżeli na tych rodziców (dla których nie przewidziano żadnych działań integracyjnych czy też resocjalizacyjnych) zostaną poniesione koszty w postaci noclegu, wyżywienia, dojazdu itp. to należy ich uwzględniać jako uczestników projektu, czy powinni oni być traktowani jedynie jako opiekunowie tych dzieci niepełnosprawnych.

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową projektów przedstawianych do dofinansowania w tym konkursie mogą być:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
rozdział 3, punkt 18:

 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…).

Zgodnie z pkt. 3.5 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS), w opisie grupy docelowej należy opisać osoby (i/lub instytucje), które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić – uwzględniając specyfikę objętej wsparciem grupy oraz założony cel projektu – wybór konkretnej grupy docelowej.

Podsumowując powyższe, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy uzyskają wsparcie w ramach projektu w postaci sfinansowania noclegu, wyżywienia i dojazdu, powinni zostać wykazani w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu jako grupa docelowa, pomimo specyfiki realizowanego typu projektu: kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji,  w ramach którego wsparcie dedykowane jest następującym osobom:

 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 3. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wyżej wskazane osoby będą wówczas bezpośrednimi uczestnikami projektu, natomiast rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – pośrednimi.

Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu uczestnikami projektu będą jedynie osoby bezpośrednio korzystające z interwencji EFS (podrozdział 3.3.1).

Podsumowując, wszystkich uczestników projektu (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) należy wskazać w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na potrzeby obliczania wskaźników należy brać pod uwagę tylko uczestników bezpośrednich.

Należy jednocześnie pamiętać, że wsparcie w projekcie powinno odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb (zgodnie z pkt 12 Regulaminu konkursu).

Dodatkowo proszę pamiętać, że prawidłowość doboru zadań i adekwatność działań w kontekście potrzeb grupy docelowej, a także kwalifikowalność wydatków projektu (np. wycieczek weekendowych) są przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.


Pytanie

Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie sposobu klasyfikacji kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyż Instrukcja wypełniania wniosku nie zawiera na ten temat informacji.

 1. Czy przypisanie wydatkom związanym z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji kategorii kosztu „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową” będzie prawidłowe?
 2. Czy przypisanie wydatkowi związanemu ze zwrotem kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach ich udziału szkoleniach zawodowych powinnam przypisać kategorię kosztu „koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy” czy też „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową”?

Odpowiedź

W przypadku pierwszego przykładu, przyporządkowanie wydatków: związanych z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji do kategorii kosztu:  inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową jest prawidłowe.

W drugim przypadku dotyczącym: zwrotu kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach udziału w szkoleniach zawodowych, oba rozwiązania mogą być prawidłowe w zależności od przyjętej konstrukcji budżetu. Czyli można je przyporządkować do kategorii kosztów: koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy lub do kategorii: inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową.

Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do podmiotu przygotowującego wniosek, a projekt na etapie oceny merytorycznej będzie oceniany przez Komisję Oceny Projektów m. in. pod względem spełnienia 2 kryteriów odnoszących się do budżetu projektu, tj.:

 • Kwalifikowalność wydatków projektu (kryterium szczegółowe uniwersalne bezwzględne).
 • Poprawność sporządzenia budżetu projektu (kryterium merytoryczne punktowane).

W związku z powyższym ostateczna ocena dot. prawidłowości sporządzenia budżetu należy do ekspertów oceniających projekty na etapie oceny merytorycznej

 

Pytanie

 1. Czy możliwe do realizacji połączenie 2 typów działań w ramach projektu:
  1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym
   i zdrowotnym (…)

i

 1. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS (…)?

 

Odpowiedź

Regulamin konkursu nie zawiera ograniczeń odnośnie łączenia wymienionych przez Panią typów projektów. Wnioskodawca sam określa i uzasadnia zakres rzeczowy swojego projektu, odpowiednio uzasadniając go we wniosku o dofinansowanie – zarówno w odniesieniu do sytuacji regionalnej (Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu), jak i do konkretnej grupy docelowej (ścieżka reintegracji, o której mowa w Regulaminie konkursu, pkt 12, poz. 6 oraz w jednym z kryteriów merytorycznych bezwzględnych).

W opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) nie ma przeciwwskazań, aby część grupy docelowej uzyskała wsparcie z zakresu pierwszego typu projektu, tj.  kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym,
a pozostała część dostała wsparcie w ramach drugiego typu, tj. usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS. Natomiast wątpliwości wzbudza objęcie wsparciem tych samych osób najpierw usługami z typu pierwszego, a później – drugiego. Wsparcie udzielone osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach typu pierwszego, powinno doprowadzić do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym, proszę zastanowić się nad zasadnością umieszczenia następnie tych samych osób w Centrum Integracji Społecznej (CIS), czy w Klubie Integracji Społecznej. Należy też wziąć pod uwagę, iż zasady tworzenia CIS określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym, której przepisy stosuje się do osób podlegających wykluczeniu społecznemu, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.


Pytanie

W odniesieniu do punktu 12.7 regulaminu – Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Czy pierwszym elementem może być diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb sporządzona przez zaangażowanych specjalistów – pracownika socjalnego/doradcę zawodowego?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
, rozdział 3, pkt 29, wyróżnia się 4 rodzaje usług aktywnej integracji. Są to usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Jednocześnie wsparcie grupy docelowej powinno wynikać z diagnozy sytuacji problemowej i potrzeb – zarówno w odniesieniu do sytuacji regionalnej (Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu), jak i do potrzeb tej konkretnej, wybranej grupy docelowej (ścieżka reintegracji, o której mowa w Regulaminie konkursu,  pkt 12, poz. 6 oraz w jednym z kryteriów merytorycznych bezwzględnych). Rodzaj i kolejność zaplanowanych usług powinien wynikać z ustalonej ścieżki reintegracji. Zatem przytoczony przez Panią zapis Regulaminu konkursu (wynikający również z ww. Wytycznych) dotyczy kolejności planowania ww. rodzajów usług – tak, aby usługi o charakterze zawodowym nie występowały w ścieżce reintegracji jako pierwsze. Ważne jest, aby kolejność udzielanych usług składała się na logiczną całość i była dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Ścieżka reintegracji zawiera zatem zaplanowane dla danej osoby/rodziny/środowiska elementy wsparcia, ale samo jej tworzenie nie jest stricte wsparciem, w rozumieniu zacytowanego zapisu Regulaminu konkursu. Niemniej, stworzenie takiej ścieżki/ścieżek powinno zostać przewidziane w projekcie i uwzględnione w zaplanowanych zadaniach. Podsumowując, nie można przyjąć, że najpierw dla danej osoby/rodziny/środowiska zostanie stworzona ścieżka reintegracji, a następnie od razu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, gdyż usługi te muszą być poprzedzone usługami społecznymi i/lub edukacyjnymi i/lub zdrowotnymi. Należy również pamiętać, iż usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową.


Pytanie

 1. W odniesieniu do – W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają  z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot ekonomii społecznej prowadzący CIS – to uczestnikami mogą być osoby z profilu I lub II spełniającą dodatkową przesłankę wykluczenia społecznego?

Przytoczony zapis Regulaminu konkursu dotyczy projektów Ośrodków Pomocy Społecznej, a w przypadkach, o których mowa w przypisie dolnym nr 15 w Regulaminie konkursu – również Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Z przedstawionych przez Panią informacji wynika, że CIS prowadzony jest przez podmiot ekonomii społecznej (a zatem nie przez OPS czy PCPR). W związku z powyższym bardzo proszę o analizę czy zacytowany zapis z Regulaminu konkursu dotyczy Pani projektu lub o podanie większej liczby informacji.

Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na wymogi określone w pkt 12 Regulaminu konkursu, który dotyczy wszystkich Wnioskodawców:

W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osią priorytetową VII a działaniem 8.2 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, projekty w ramach działania 8.2 kierowane są do tych osób
z ww. grupy, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym osób dla których ustalono III profil pomocy. Osoby dla których ustalono I lub II profil pomocy mogą być wspierane jeśli spełniają minimum jedną przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego (w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej), przy czym mogą one skorzystać jedynie z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną
i zawodową.
W związku z tym, w przypadku skierowania usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS do osób bezrobotnych, muszą to być wyłącznie osoby z tej grupy dla których ustalono III profil pomocy.


Pytanie

Czy świadczenie integracyjne wypłacane uczestnikowi CIS ma być wypłacane ze środków Funduszu Pracy (będąc jednocześnie wkładem własnym pochodzącym z innych źródeł publicznych) czy może być finansowane z dotacji, lub częściowo?

Odpowiedź

Świadczenie integracyjne, czyli świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi CIS w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, jednak może stanowić wkład własny do projektu. Zatem we wniosku o dofinansowanie powinien on zostać wykazany jako wkład własny ze środków prywatnych


Pytanie

Czy szkolenie zawodowe, które przewidujemy w ramach reintegracji zawodowej dla uczestników CIS, które zostanie potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji zawodowych jest usługą aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym czy zawodowym?

Odpowiedź

Definicje usług aktywnej integracji (w tym usług o charakterze zawodowym i edukacyjnym) znajdują się w rozdziale 3, pkt 29 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… Wydaje się, że główną cechą różnicującą ww. usługi jest cel podejmowanych działań – w przypadku usług zawodowych jest to pomoc w zdobyciu zatrudnienia, a w przypadku usług edukacyjnych – podniesienie poziomu wykształcenia/dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Sam fakt uzyskania kwalifikacji nie różnicuje ww. dwóch rodzajów usług. W zależności od założeń projektu oraz celów i działań wynikających ze ścieżki reintegracji, Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować (i uzasadnić) czy zaplanowane przez niego usługi mają bardziej charakter (cel) edukacyjny czy zawodowy. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest jednym z kryteriów merytorycznych, którego spełnienie będzie mogła ocenić dopiero Komisja Oceny Projektów na podstawie całościowej analizy zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.


Pytanie

W ramach działania stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej – czy obligatoryjnie wymaga się realizacji usług o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym – czy to zależy od wnioskodawcy i zdiagnozowanej potrzeby? 

Odpowiedź

Jeśli pytanie dotyczy usług reintegracji społecznej i zawodowej w ramach CIS, to realizowane wsparcie powinno przede wszystkim odpowiadać na zidentyfikowane problemy i potrzeby (zarówno te wynikające z analizy regionu, jak i te dotyczące wybranej grupy docelowej), a także być zgodne z regulacjami prawnymi, na podstawie których funkcjonuje realizujący je podmiot (przede wszystkim ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Zwraca się uwagę, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. Natomiast ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi o tym, że:

Centrum integracji społecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

 


Pytanie

Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie sposobu klasyfikacji kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyż Instrukcja wypełniania wniosku nie zawiera na ten temat informacji.

 1. Czy przypisanie wydatkom związanym z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji kategorii kosztu „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową” będzie prawidłowe?
 2. Czy przypisanie wydatkowi związanemu ze zwrotem kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach ich udziału szkoleniach zawodowych powinnam przypisać kategorię kosztu „koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy” czy też „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową”?

Odpowiedź

W przypadku pierwszego przykładu, przyporządkowanie wydatków: związanych z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji do kategorii kosztu:  inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową jest prawidłowe.

W drugim przypadku dotyczącym: zwrotu kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach udziału w szkoleniach zawodowych, oba rozwiązania mogą być prawidłowe w zależności od przyjętej konstrukcji budżetu. Czyli można je przyporządkować do kategorii kosztów: koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy lub do kategorii: inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową.

Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do podmiotu przygotowującego wniosek, a projekt na etapie oceny merytorycznej będzie oceniany przez Komisję Oceny Projektów m. in. pod względem spełnienia 2 kryteriów odnoszących się do budżetu projektu, tj.:

 • Kwalifikowalność wydatków projektu (kryterium szczegółowe uniwersalne bezwzględne).
 • Poprawność sporządzenia budżetu projektu (kryterium merytoryczne punktowane).

W związku z powyższym ostateczna ocena dot. prawidłowości sporządzenia budżetu należy do ekspertów oceniających projekty na etapie oceny merytorycznej.