Pytanie

We wcześniejszych dokumentach (przeglądanych w 2016 roku) opisujących planowane zakresy działań w ramach poddziałania 10.1.1 znalazłam informacje, że typy projektów mają dotyczyć opieki paliatywnej i geriatrycznej w zakresie infrastruktury. W aktualnie ogłoszonym naborze takiej informacji nie ma. Czy planowane są kolejne nabory dla tego poddziałania ale w zakresie medycyny paliatywnej? Czy może zmieniły się plany i medycyna paliatywna nie zostanie w ogóle nigdzie ujęta? Jeżeli zaszły takie zmiany to uprzejmie proszę o uzasadnienie takich kroków (co wpłynęło na zmiany).

Odpowiedź

Aktualny konkurs do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 przewiduje wsparcie m.in. dla projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że dany projekt wpisuje się w jedną z map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego wskazaną w Regulaminie konkursu (tj. w zakresie onkologii, kardiologii lub leczenia szpitalnego), a Wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta wymieniony w Regulaminie konkursu.

W kwestii uzasadnienia ogłoszenia konkursu na zakres trzech map potrzeb zdrowotnych proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

 1. Do dnia ogłoszenia konkursu do poddziałania 10.1.1 Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zatwierdził kryteria merytoryczne oceny projektów na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a, które opierały się na mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, kardiologii oraz leczenia szpitalnego.
 2. Rekomendacje w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób nie zostały jeszcze uchwalone przez Komitet Sterujący, dlatego Instytucja Zarządzająca RPO WO
  2014-2020 nie ma możliwości zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla tych map.
 3. W związku z tym, ogłoszony nabór nie objął ww. map potrzeb zdrowotnych, na podstawie których podmioty niebędące szpitalami mogą realizować inwestycje w ramach typu projektu nr 2 – inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami
  z niepełnosprawnościami.
 4. Ponadto należy zauważyć, że na I nabór wniosków do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 nie została przeznaczona cała alokacja przewidziana na to poddziałanie.
 5. Jednocześnie zachęcam do regularnego monitorowania aktualizacji harmonogramu naborów wniosków RPO WO 2014-2020, który dostępny jest na stronie: rpo.opolskie.pl
  w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Dodatkowo informuję, że wśród opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób dla województwa opolskiego znajduje się mapa w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego), która obejmuje m.in. opiekę długoterminową i paliatywno-hospicyjną. Z omawianą mapą można zapoznać się pod tym adresem.