Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – os. niesamodzielne – nabór I kw. 2017 r.

Pytanie

W sekcji „Kto może składać wnioski?” jest:

„- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],(…)

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

(…)

– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie”

nasze pytanie odnosi się do tego, czy taki wpis w statucie musi być dosłowny czy może być tak, że w statucie będzie zapis podobny, odnoszący się do realizacji celów społecznych/ pomocy społecznej.

Odpowiedź

Zapis w statucie nie musi być dosłownie taki sam jak w Regulaminie konkursu, jednak powinien jednoznacznie wskazywać, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu prowadzi działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Do powyższego należy odnieść się m.in. w sekcji XI wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 11.2 Kryteria wyboru projektów. W tym miejscu należy wskazać w jaki sposób projekt spełnia poszczególne kryteria wyboru projektów, w tym kryterium „Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku”.


Pytanie

Czy osoba niesamodzielna, będąca jednocześnie osobą niepełnosprawną, może skorzystać w ramach projektu zarówno z usług asystenckich, jak i usług opiekuńczych (dot. zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz zaleconej przez lekarza pielęgnacji)?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
, rozdział 3 pkt 30, podrozdział 6.2, pkt 11 oraz Załącznik nr 1, usługi asystenckie to rodzaj usług społecznych, które świadczone są dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Wytycznych usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

Z kolei odbiorcami usług opiekuńczychosoby niesamodzielne (zgodnie z podrozdziałem 6.2, pkt 1 i Załącznikiem nr 1 do ww. Wytycznych), które definiowane są jako osoby wymagające opieki lub wsparcia ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (rozdział 3, pkt 14 ww. Wytycznych).

Na podstawie przytoczonych wyżej zapisów można wnioskować, że – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb – osoba z niepełnosprawnością może być odbiorcą zarówno usług asystenckich, jak i opiekuńczych.

Warunki realizacji usług asystenckich i opiekuńczych (w tym odbiorcy poszczególnych rodzajów usług) zostały opisane w przytoczonych wyżej Wytycznych, zwłaszcza w Załączniku nr 1. Zaplanowane przez Państwa działania powinny być zgodne z zapisami tych Wytycznych, a także Regulaminu konkursu wraz z załącznikami oraz odpowiednio uzasadnione w kontekście potrzeb grupy docelowej.

Jednocześnie informuję, że trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu (w tym adekwatność zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej) jest jednym
z kryteriów merytorycznych punktowanych, które będzie oceniane przez Komisję Oceny Projektów na podstawie analizy zapisów całego wniosku o dofinansowanie.


Pytanie

W dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” w punkcie 5. 5. Zawarto informacje, o tym że „Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,  w tym o jej mienie)”.
W związku z powyższym zadajemy pytanie czy istnieją jakieś wytyczne dot. wyżej wskazanego 8-godzinnego przeszkolenia?

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) nie zawiera dodatkowych zapisów precyzujących zasady prowadzenia ww. minimum 8-godzinnego przygotowania z zakresu realizacji sąsiedzkiej usługi opiekuńczej. Ważne jest jednak, aby szkolenie dotyczyło zakresu realizowanej usługi, a więc oprócz przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,  w tym o jej mienie, powinno ono zawierać elementy przygotowujące do wykonywania czynności związanych z świadczeniem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Należy również każdorazowo wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby osoby niesamodzielnej, gdyż świadczenie ww. usług na rzecz takiej osoby, powinno przyczyniać się przede wszystkim zapobieganiu negatywnym skutkom jej niesamodzielności poprzez wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, udzielanych przez osobę blisko zamieszkującą.