Działanie 10.3 E-usługi publiczne

Pytanie

Dla projektu nieinfrastrukturalnego, polegającego na budowie systemu informatycznego i dostarczeniu sprzętu – w rozporządzeniu przedsięwzięcie nie zostało określone jako znacząco lub potencjalnie oddziałujące na środowisko.

 1.  Czy wypełniać formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, a jeśli tak, to w jakim zakresie (które punkty)?
 2. Czy należy dostarczyć postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ? Jeśli tak, to czy wszyscy partnerzy projektu mają dostarczyć takie postanowienie, czy wystarczy jedno?
 3. Czy należy dostarczyć oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za środowisko?
Odpowiedź

AD 1.

Formularz  OOŚ stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku i nawet w przypadku projektów nie infrastrukturalnych musi zostać wypełniony. Formularz oraz instrukcja wypełniania załączników określa, które punkty formularza powinny zostać wypełnione w przypadku projektów nieinwestycyjnych.

AD 2.

Zgodnie z instrukcją wypełnia załączników do wniosku dołączanie do wniosku decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych (bądź postanowienia uprawnionego organu o odstąpieniu od wydania decyzji) jest obligatoryjne dla projektów inwestycyjnych. W przypadku nieinwestycyjnych dostarczenie decyzji nie jest wymagane.

AD 3.

Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami jest załącznikiem obligatoryjnym i powinno zostać przygotowane przez każdego z partnerów wniosku.


Pytanie

Proszę o udzielenie informacji, jaki jest maksymalny czas realizacji projektu. Regulamin i załączniki nie określają terminu zakończenia realizacji projektu.

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) nie określa maksymalnego czasu trwania projektu ani terminu, przed upływem którego projekt powinien się zakończyć.
Powyższe Wnioskodawca określa sam we wniosku o dofinansowanie swojego projektu, biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie zasady.

Okres realizacji projektu musi być zgodny przede wszystkim z punktem 28 Kwalifikowalność wydatków Regulaminu konkursu oraz zapisami podrozdziału 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, że końcową (tj. maksymalną możliwą do przyjęcia) datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 3 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu):

 1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Za końcową datę kwalifikowalności wydatków uznaje się datę zakończenia finansowego, wskazaną we Wniosku.

Pytanie

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO WO działanie 10.3 E – usługi publiczne proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób przyznawane będą punkty Wnioskodawcom, ubiegającym się o dofinansowanie projektów związanych z Digitalizacją zasobów kulturowych. Czy np. ilość zdigitalizowanych zbiorów będzie miała jakiekolwiek znaczenie punktowe?

Pragniemy zauważyć, iż dokumentacja konkursowa, a w szczególności obecna treść dokumentu Kryteria wyboru projektów dla działania 10.3 E – usługi publiczne RPO WO 2014-2020 dyskryminuje potencjalnych Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach typu projektów Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

Z treści dokumentu ZAŁĄCZNIK NR 8 Kryteria wyboru projektów dla działania 10.3 E – usługi publiczne RPO WO 2014-2020 wynika, że punkty będą przyznawane w szczególności za ilość wdrożonych e-usług na 4 lub 5 poziomie e-dojrzałości.

Powyższe kryterium skierowane jest do wnioskodawców w szczególności takich jak Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujących typ projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, którzy to Wnioskodawcy z racji prowadzonej działalności mają możliwość utworzenia co najmniej kilkunastu punktowanych typów e-usług i uzyskania znaczącej przewagi punktowej nad Wnioskodawcami, którzy ubiegają się o dofinansowanie projektu związanego z Digitalizacją zasobów kulturowych.

W przypadku projektu związanego z Digitalizacją zbiorów kulturowych nie jest możliwe utworzenie e-usług umożliwiających uzyskanie znacznej ilości punktów, gdyż projekt taki ma inny przedmiotowy charakter, inny cel, w związku z czym nie jest możliwe rzetelne dokonanie oceny projektów i przyznanie punktów tylko za ilość wdrożonych e-usług tak bardzo różniących się od siebie projektów.

Odpowiedź

Zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (załączonego do ogłoszenia o konkursie jako dokument pomocniczy dla Wnioskodawców – pozycja nr 13) na pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów (KOP) Przewodniczący/Przedstawiciel Przewodniczącego KOP przedstawia zasady obowiązujące członka Zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów oraz zasady i kryteria wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi w obecności wszystkich członków KOP. W związku z powyższym, na swoim pierwszym posiedzeniu KOP podejmie decyzję odnośnie sposobu postępowania w sytuacji gdy dane kryterium nie ma zastosowania do danego typu projektu.

Ostateczne decyzje odnośnie metodologii oceny projektów podejmuje KOP mając na uwadze, żeby żaden z typów projektów nie był dyskryminowany na etapie oceny projektów.

Jednocześnie, nawiązując do Pana pytania, informuję, że typ projektu „Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów” będzie oceniany pod względem spełnienia:

 • wszystkich kryteriów formalnych,
 • wszystkich kryteriów merytorycznych uniwersalnych,
 • kryteriów merytorycznych szczegółowych z adnotacją „Dla wszystkich typów projektów”,

za wyjątkiem kryteriów, z treści których wynika, że nie dotyczą danego typu projektu oraz z uwzględnieniem informacji przedstawionych wyżej (o kompetencjach KOP w zakresie ustalania metodologii oceny projektów).

Wśród kryteriów wyboru projektów do omawianego działania nie ma wprost kryterium odnoszącego się do liczby zdigitalizowanych zbiorów, jednak proszę pamiętać, że projekt oceniany jest przez KOP całościowo i kwestia, o którą Pan pyta może mieć wpływ na spełnienie innych kryteriów, takich jak np.:

 • „Wykonalność i efektywność projektu”,
 • „W projekcie będą realizowane potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym dla danego obszaru tematycznego”,
 • „Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści”,
 • „Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany projektu/ilość usług wdrażanych na 4 lub 5 poziomie e-dojrzałości”.