Pytanie

Czy dla projektu realizowanego w trybie “zaprojektuj i wybuduj” stosowane jest kryterium nr 7 “wpływ projektu na wysoką jakość przestrzeni w regionie” i projekt kwalifikuje się wówczas do przyznania 1 punktu jako “koncepcja projektowa i dokumentacja techniczna pozyskana w innym trybie”?

Odpowiedź

Zgodnie z § 11 Regulaminu pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020, znajdującym się w dokumentacji konkursowej, na pierwszym posiedzeniu KOP Przewodniczący/Przedstawiciel Przewodniczącego przedstawia zasady obowiązujące członka Zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów oraz zasady i kryteria wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi w obecności wszystkich członków KOP.

W związku z tym, że przytoczone przez Panią kryterium merytoryczne punktowane opatrzone jest klauzulą „jeśli dotyczy”, KOP przeanalizuje czy ma ono zastosowanie do danego projektu.

Jednocześnie, wszystkie projekty, które będą oceniane pod względem spełnienia tego kryterium otrzymają minimum 1 punkt.


Pytanie

Czy, aby projekt został sklasyfikowany jako “projekt partnerski” oraz spełniał kryterium merytoryczne szczegółowe nr 2: “projekt realizowany jest w partnerstwie”, konieczne jest ponoszenie przez partnera wydatków w projekcie? Czy w przypadku partnerstwa, w którym występują wyłącznie partnerzy niefinansowi projekt otrzyma punkty w ramach powyższego kryterium?

Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu (pkt 9) oraz z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020
(tzw. ustawy wdrożeniowej) w celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentacja konkursowa do omawianego konkursu nie zawiera dodatkowych zapisów nakładających na partnerów obowiązek ponoszenia wydatków w projekcie.

Niemniej, należy pamiętać o tym, że celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty
o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych (i często nietrwałych) działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Po stronie Wnioskodawcy/ów pozostaje wykazanie, że dane partnerstwo jest zasadne w kontekście celów i zakresu danego projektu oraz że wspólna realizacja projektu przez partnerów pozwoli na osiągnięcie ww. wartości dodanej. Decyzję czy zacytowane przez Panią kryterium merytoryczne punktowane zostanie spełnione czy nie podejmie Komisja Oceny Projektów (KOP) po zapoznaniu się z całą dokumentacją projektową.


 

Pytanie

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – czy jeżeli projekt w całości wynika z LPR wskaźnik ten wynosi 100% (wszystkie planowane działania wymienione zostały w LRP)? Czy należy przeliczyć powierzchnię obszaru objętego przedmiotowym projektem w stosunku do powierzchni obszaru objętego LRP, czy może wartość tego wskaźnika należy wyliczyć na podstawie innej metodologii? Jeżeli istnieje taka możliwość proszę o podanie przykładu, w jakiej sytuacji wartość tego wskaźnika wyniesie mniej niż 100%.

Odpowiedź

Zgodnie z definicją wskaźnika, jeśli projekt w całości wynika z programu rewitalizacji, to wartość wskaźnika będzie wynosiła 100%.

 


Pytanie

Czy w ramach działania 10.2 możliwe jest w ramach projektu utworzenie NOWEGO inkubatora przedsiębiorczości w zdegradowanym budynku któremu zostaną nadane nowe funkcje społeczno – gospodarcze? Czy dla tak utworzonego inkubatora przedsiębiorczości konieczne jest aby był prowadzony przez instytucję otoczenia biznesu? Na możliwość utworzenia inkubatora przedsiębiorczości wskazywałyby zapisy kryteriów oceny merytorycznej: wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności usługowej i handlowej oraz wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu oraz kryterium merytoryczne punktowe Zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenie warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia w ramach którego jest mowa o wzroście samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

Odpowiedź

W RPO WO 2014-2020 w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020 przewidziano wsparcie dla już istniejących inkubatorów, przy jednoczesnym zapisie, iż przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) wspierane będą w bardzo ograniczonym zakresie przy spełnieniu następujących warunków, zgodnie z Umową Partnerstwa (UP):

 • działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji;
 • IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany;
 • w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystywane są dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym;
 • IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję.

RPO WO 2014-2020 jest dokumentem jednolitym, wszystkie inwestycje realizowane w ramach poszczególnych działań muszą być spójne z całym dokumentem, a nie jedynie jego fragmentami.

Ponadto informuję, iż działania podejmowane w Priorytecie Inwestycyjnym 3a (m.in. działania 2.3 RPO WO 2014-2020)w odniesieniu do IOB muszą wykazywać pełną zgodność z zapisami UP. Wsparcie infrastruktury służącej świadczeniu nowych, zaawansowanych usług może być udzielone
w ograniczonym zakresie i na zasadach określonych w UP. Powyższe oznacza, iż w ramach  RPO WO 2014 – 2020 nie będzie budowana nowa infrastruktura IOB.

Utworzenie nowego inkubatora w ramach 10.2 byłoby obejściem zasad określonych w RPO.


Pytanie

Na czym ma polegać przywrócenie funkcji użytkowych, o czym mowa w 2 typie projektów? Czy jeśli CAŁY budynek obecnie jest wykorzystywany np. na potrzeby kulturalne albo mieszkań komunalnych a po pracach remontowych ciągle będzie wykorzystywany  np. na potrzeby kulturalne albo mieszkań komunalnych to czy takie zadanie kwalifikuje się do dofinansowania?

Odpowiedź

Przywrócenie funkcji użytkowych oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji obiekt zacznie ponownie pełnić funkcję, którą już kiedyś pełnił, jednak z jakichś przyczyn zaprzestał jej pełnienia. Jeśli funkcja pełniona przez obiekt na stanie „wejściowym” jest taka sama jak po zakończeniu inwestycji, to nie jest to przywrócenie wcześniejszej funkcji.


Pytanie

Kryterium merytoryczne bezwzględne numer 4 Przedsięwzięcia w infrastrukturę jako integralny element działań społecznych zostało zdefiniowane jako „inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym działań społecznych i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne”, Sformułowanie, że działania inwestycje muszą stanowić uzupełnienie tzw. „działań miękkich” wskazywałoby iż w ramach projektu muszą stanowić mniejszość wydatków, natomiast na szkoleniu była mowa o tym iż w ramach tego działania nie będą dofinansowywane tzw. „projekty miękkie”. Co więcej w Załączniku nr 6 do SZOOP Lista wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WO 2014-2020 (str. 657) wskazano iż „W ramach działania 10.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów. Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu”. Prosimy zatem o jednoznaczną interpretację procentowego udziału kosztów związanych z działaniami infrastrukturalnymi i „miękkimi” w ramach projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z Umową Partnerstwa podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają mieć na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Przyczynić się to ma ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. Realizacja działań infrastrukturalnych jest narzędziem niwelowania zjawisk związanych
z problemami społecznymi
dotyczącymi danego obszaru; przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

Przytoczone kryterium oznacza, że punktem wyjścia do zaprojektowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych mają być zdiagnozowane problemy społeczne (to one mają wyznaczać kierunek działań rewitalizacyjnych). Kryterium to nie oznacza, że działania infrastrukturalne mają stanowić mniejszość wydatków projektu, gdyż działanie 10.2 RPO WO 2014-2020 finansowane jest z EFRR, a zatem z założenia ma charakter infrastrukturalny, a nie „miękki”.

Dodatkowo, w działaniu 10.2 RPO WO 2014-2020 przewidziano możliwość wykorzystania mechanizmu cross-financingu, którego dopuszczalny poziom wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja nr 18). Wydatki w ramach cross-financingu ponoszone są na zasadach kwalifikowalności dla komplementarnego funduszu – w tym przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (są to zatem tzw. wydatki „miękkie”). Jednocześnie cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu, stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach tego projektu oraz jest poprzedzone indywidualną analizą danego przypadku. Koszty w ramach cross-financingu powinny być ponoszone zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja obowiązująca dla danego konkursu).

 

 


Pytanie

Czy inwestycja dotycząca modernizacji części wspólnych budynku (np. ściany zewnętrzne, dach) w którym zlokalizowane są wyłącznie mieszkania komunalne kwalifikowałyby się do dofinansowania? Jeśli tak to w ramach którego typu projektów?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 (s. 211) rewitalizacja w wymiarze społecznym polegać ma na realizacji działań na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich oraz poprawy dostępu do usług. Przebudowana infrastruktura materialna może służyć m.in. osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich aktywizacji zawodowej. Może przyczynić się także do rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób zależnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami oraz wesprzeć proces usamodzielniania się np. osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub pieczę zastępczą. Ponadto przebudowana infrastruktura może doprowadzić do powstania nowych mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych, dzięki którym osoby mieszkające w nich będą miały możliwość funkcjonowania lub uczenia się jak żyć samodzielnie.

Definicje mieszkań chronionych, wspomaganych i treningowych znajdują się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Jednocześnie ww. Wytyczne stanowią, że mieszkanie socjalne nie jest formą mieszkania wspomaganego (nie odnoszą się jednak wprost do mieszkań komunalnych, choć przez analogię można wnioskować, że mieszkanie komunalne również nie jest formą mieszkania wspomaganego).

Wnioskując z przytoczonych wyżej zapisów RPO WO 2014-2020, a także z faktu, że wśród typów projektów w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 tylko jeden odnosi się wprost do obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym (typ 6) i jednoznacznie wskazuje na mieszkania chronione, wspomagane lub treningowe, można sądzić, że wsparcie w ramach projektów rewitalizacyjnych powinno być skierowane przede wszystkim na te rodzaje mieszkań (chronione, wspomagane, treningowe).

Niemniej, ocena zgodności założeń projektu z celami działania i wybranym typem projektu, a także ocena kwalifikowalności wydatków leży w gestii Komisji Oceny Projektów i jest przeprowadzana w oparciu o zapisy pełnej dokumentacji projektowej.

 

 


Pytanie

Czy na potrzeby konkursu została przygotowana definicja „zdegradowalności” budynków, o której mowa w 2 typie projektów? Jeśli nie to na jakiej podstawie będzie ona weryfikowana przez UMWO: ekspertyz technicznych stanu budynku, dokumentacji zdjęciowej czy tylko deklaracji beneficjenta?

Odpowiedź

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja nr 18), jak również dokumentacje konkursowe do dotychczas ogłoszonych konkursów do działania 10.2 RPO WO 2014-2020 nie zawierają definicji zdegradowanych budynków/obiektów. Należy mieć jednak na uwadze treść drugiego typu projektu, zgodnie z którym zdegradowane budynki, obiekty, tereny i przestrzenie to takie, które utraciły swoje funkcje użytkowe, a realizacja projektu pozwoli na ich przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji użytkowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek/obiekt można określić jako zdegradowany.

Oprócz obowiązkowych załączników Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wszelkie inne załączniki, które mogą pomóc w należytej ocenie przedstawionego projektu. Mogą to być np. opinie, ekspertyzy itp. Ponadto, na każdym etapie konkursu Instytucja Ogłaszająca Konkurs może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzania oceny projektów czy dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych.

Jednocześnie należy pamiętać, że w działaniu 10.2 RPO WO 2014-2020 wsparciem może być objęty wyłącznie projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji (LPR/GPR), pozytywnie zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 i znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Zachęcam również do zapoznania się z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w tym m.in. poniższymi:

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji (…).

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

 1. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
 2. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
 3. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
 1. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska) (…).

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.


Pytanie

Czy Gmina X może równolegle ubiegać się o dofinansowanie projektu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, tj. łączyć dwa źródła finansowania w jednym projekcie?

Odpowiedź

Istnieje możliwość łączenia różnych źródeł finansowania wydatków w jednym projekcie pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania, o którym mowa w podrozdziale 6.7 Zakaz podwójnego finansowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W Sekcji VI Źródła finansowania wydatków wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać z jakich źródeł będzie pochodził wkład własny (krajowe środki publiczne lub środki prywatne) – uzupełniając odpowiednie pola w generatorze wniosków.

Pytanie

Jeśli tak, to jaki będzie maksymalny poziom dofinansowania projektu z obu źródeł finansowych 65% czy może wynosić maksymalnie 85% tzn. 65% z RPO WO i 20% z MSiT?

Odpowiedź

Istnieje możliwość łączenia różnych źródeł finansowania wydatków w jednym projekcie pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania, o którym mowa w podrozdziale 6.7 Zakaz podwójnego finansowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W Sekcji VI Źródła finansowania wydatków wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać z jakich źródeł będzie pochodził wkład własny (krajowe środki publiczne lub środki prywatne) – uzupełniając odpowiednie pola w generatorze wniosków.

Pytanie

Czy można w tym roku ubiegać się o środki z RPO WO, a w przyszłym o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a po otrzymaniu dotacji z MSiT wprowadzić zamiany we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO?

Odpowiedź

Możliwość i zasady dokonywania zmian w projekcie określa umowa o dofinansowanie projektu. Wzór umowy obowiązujący dla danego naboru jest publikowany wraz z ogłoszeniem o konkursie. I tak, przykładowo, zgodnie z § 25, ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie dla jednego z konkursów w ramach omawianego działania:

Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż w wymaganym terminie na złożenie wniosku o płatność końcową i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej. O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu decyduje Instytucja Zarządzająca.

 Zatem ewentualna zmiana montażu wkładu własnego będzie wymagała pisemnego zgłoszenia i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że jakichkolwiek zmian można dokonywać nie później niż w terminie na złożenie wniosku o płatność końcową, który to termin może (choć nie musi) zostać określony w Regulaminie konkursu (należy kierować się zapisami odpowiedniego Regulaminu konkursu). W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, że możliwość dokonania zmiany w montażu wkładu własnego zależeć będzie również od tego kiedy uzyskają Państwo ewentualne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (czy nastąpi to przed terminem na złożenie wniosku o płatność końcową w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020, czy nie).

 Ponadto informuję, że projekt zostanie oceniony pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, w tym pod względem zgodności założeń projektu z celami działania 10.2 RPO WO 2014-2020.

 


Pytanie

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku gdy wnioskodawcą projektu jest Instytucja kultury (muzeum) a projekt objęty jest pomocą publiczną, to czy możliwe jest zastosowanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem konkursu (pkt 6, 9, 10, 11), w przypadku omawianego konkursu istnieje możliwość udzielania pomocy publicznej jedynie w następującym zakresie:

 • Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1208),
 • Pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

W związku z powyższym w ww. konkursie nie ma możliwości udzielenia pomocy publicznej na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364).

Jednocześnie informuję, że w celu określenia czy w projekcie występuje pomoc publiczna należy przeanalizować czy w ramach projektu prowadzona będzie działalność gospodarcza oraz przeprowadzić test pomocy publicznej. Powyższe opisane zostało m.in. w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (przede wszystkim podpunkt 1.1.5.3 oraz punkt 12). Interpretacji w tym zakresie musi dokonać Wnioskodawca na podstawie dokładnej analizy swojego projektu. Poprawność założenia występowania (bądź nie) pomocy publicznej zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów na podstawie zapisów całej dokumentacji projektowej.


Pytanie

Wątpliwość dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego (punktowanego) 2. Projekt realizowany w partnerstwie. Sytuacja wygląda następująco:

Wnioskodawcą w ramach projektu jest jednostka samorządu terytorialnego, operatorem projektu jest Młodzieżowy Dom Kultury. Wnioskodawca chce realizować projekt w partnerstwie z innymi Młodzieżowymi Domami Kultury (dokładnie 4) spoza województwa opolskiego.

Proszę o informację czy powyższa sytuacja jest w ogóle akceptowalna?

Odpowiedź

W przypadku projektów partnerskich, zarówno lider projektu, jak i partnerzy muszą wpisywać się w typy beneficjentów określone w Regulaminie konkursu, z uwzględnieniem zapisów punktu 9 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) oraz art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) – m.in. w zakresie zakazu tworzenia partnerstw pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Regulamin konkursu nie zawiera ograniczeń odnośnie siedziby Wnioskodawców (lidera/partnerów), przy czym projekt musi być realizowany na terenie województwa opolskiego i wynikać z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji. Mając na względzie specyfikę projektów rewitalizacyjnych, które ukierunkowane są na wsparcie ściśle określonego obszaru, należy zwrócić szczególną uwagę na zasadność nawiązywania partnerstwa z podmiotami spoza województwa opolskiego. Celem projektu partnerskiego powinno bowiem być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych (i często nietrwałych) działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Po stronie Wnioskodawcy/ów pozostaje wykazanie, że dane partnerstwo jest zasadne w kontekście celów i zakresu danego projektu oraz że wspólna realizacja projektu przez partnerów pozwoli na osiągnięcie ww. wartości dodanej. Decyzję czy zacytowane przez Panią kryterium merytoryczne punktowane zostanie spełnione czy nie podejmie Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całą dokumentacją projektową.

Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi, że w dokumentacji konkursowej nie funkcjonuje pojęcie operatora – czy mają Państwo na myśli realizatora, o którym mowa w punkcie 2.7 wniosku
o dofinansowanie? Realizatorem może być podmiot powiązany z Wnioskodawcą, realizujący projekt, z którym na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca nie może zawrzeć porozumienia lub umowy o partnerstwie.


Pytanie

Jak rozumieć zapis kryterium merytorycznego „Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające z programów rewitalizacji inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”?

Odpowiedź

Przytoczony wyżej zapis z kryterium bezwzględnego nie oznacza, że z terenu danego miasta może zostać złożony tylko jeden projekt prowadzony przez Gminę. Celem wprowadzenia niniejszego kryterium było, aby wszystkie projekty realizowane w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 odpowiadały na zdiagnozowane problemy społeczne i kompleksowo je rozwiązywały. Inicjowanie i koordynowanie tych projektów przez władze samorządowe jest zapewnione poprzez opracowywanie Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji. W/w programy powstają na drodze konsultacji z lokalną społecznością, w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne występujące w danej społeczności.


 Pytanie

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, jaki będzie poziom dofinansowania i wkładu własnego w przypadku szkoły wyższej ubiegającej się o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (dla Gminy Opole) RPO WO 2014-2020.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu minimalny wkład własny projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 5%, maksymalny poziom dofinasowania UE – 85%, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Proszę o informację w jakich przypadkach wnioskodawca (szkołą wyższa) otrzyma 95% dofinansowania i w jaki sposób należy się o nie ubiegać?

Odpowiedź

Wszyscy wnioskodawcy wpisujący się w typy beneficjentów określone w pkt 3 Regulaminu konkursu (w tym szkoły wyższe) mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów na poziomie wynikającym z zapisów pkt 10 Regulaminu konkursu.

Decyzja o ewentualnym dodaniu współfinansowania ze środków budżetu państwa podejmowana jest na poziomie danej osi priorytetowej/danego działania, a nie na poziomie poszczególnych projektów.

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny możliwy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w omawianym konkursie może wynieść 95%. Uwzględniony w tych 95% udział budżetu państwa (10%) został zagwarantowany już na poziomie działania. Zatem dla Wnioskodawcy znaczenie ma fakt, że całkowite dofinansowanie (środki UE + środki budżetu państwa) wydatków kwalifikowalnych w jego projekcie może wynieść do 95%. Wnioskodawca nie musi “dodatkowo” ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa (10%).


Pytanie

Chcemy przystąpić do naboru 10.2 z projektem wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy X.  W ramach projektu przewidujemy następujący zakres zadań: termomodernizację i remont elewacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych w X oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz stworzenie na terenie Zespołu Ochotniczego Hufca Pracy.

Na dzień dzisiejszy szkoła pełni funkcję edukacyjną, ale w ograniczonym wymiarze, gdyż uczniowie (z racji braku odpowiednich pracowni zawodowych, które wcześniej były) na zajęcia zawodowe wysyłani są do innych placówek.

W związku z zapisami w regulaminie konkursu (mowa o 2 typie projektów), czy przywrócenie tej funkcji – możliwość pełnego kształcenia zawodowego (kiedyś była ta funkcja pełniona w całości, a obecnie wyłączone są niektóre formy kształcenia zawodowego z racji degradacji obiektów) – proszę o odpowiedź, czy takie zadanie kwalifikuje się do dofinansowania?

Nową funkcją będą zadania przypisane dla Ochotniczego Hufca Pracy, ale na pozostałych częściach budynków będą przywracane funkcje w ramach kształcenia zawodowego.

Bardzo proszę o wyjaśnienie  kwestii przywrócenia funkcji w ramach rewitalizacji tego obiektu.

Odpowiedź

O kwalifikowalności projektu decyduje przede wszystkim to, czy wpisuje się on w typy projektów podlegających dofinansowaniu oraz kryteria wyboru projektów obowiązujące w danym konkursie (w tym kryterium bezwzględne dotyczące zgodności założeń projektu z celami działania/typem projektu). Analizy w tym zakresie powinien dokonać Wnioskodawca, zaś ostateczna decyzja o kwalifikowalności projektu będzie należeć do Komisji Oceny Projektów, która zweryfikuje zapisy pełnej dokumentacji projektowej.

Jednocześnie należy pamiętać, że w działaniu 10.2 RPO WO 2014-2020 wsparciem może być objęty wyłącznie projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji (LPR/GPR), pozytywnie zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 i znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Odnosząc się do przedstawionych przez Państwa informacji, należy zauważyć, że zgodnie z Umową Partnerstwa podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają mieć na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Przyczynić się to ma ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. Realizacja działań infrastrukturalnych jest narzędziem niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru; przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Działania w obszarze rewitalizacji w Priorytecie Inwestycyjnym 9b finansowane z EFRR mogą dotyczyć między innymi przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z kryterium merytorycznym bezwzględnym „Aktywizacja środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 dofinansowane mogą być tylko projekty, które przyczyniać się będą do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto, zgodnie z kolejnym kryterium merytorycznym bezwzględnym  („Przedsięwzięcia w infrastrukturę jako integralny element działań społecznych”), inwestycje w infrastrukturę muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.

Zgodnie z brzmieniem drugiego typu projektu, zdegradowane budynki, obiekty, tereny i przestrzenie to takie, które utraciły swoje funkcje użytkowe, a realizacja projektu pozwoli na ich przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji użytkowych. Przywrócenie funkcji użytkowych oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji obiekt zacznie ponownie pełnić funkcję, którą już kiedyś pełnił. Z kolei nadanie nowych funkcji użytkowych oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji obiekt zacznie pełnić funkcję, której wcześniej nie pełnił.

W Państwa przypadku wydaje się, że o przywróceniu funkcji edukacyjnej będzie można mówić tylko w przypadku tych części obiektu, które są zdegradowane i w wyniku realizacji projektu zaczną ponownie pełnić funkcję edukacyjną, którą już kiedyś pełniły. W przypadku części obiektu, która obecnie jest użytkowana na cele edukacyjne, a po realizacji inwestycji nadal byłaby użytkowana na cele edukacyjne, trudno jest mówić o przywróceniu funkcji użytkowych, gdyż funkcje te nie zostały nigdy utracone. Jeśli z kolei obiekt do tej pory nie pełnił funkcji Ochotniczego Hufca Pracy, a zamierzają Państwo którąś z degradowanych części obiektu przeznaczyć właśnie na OHP, to będzie to można uznać za nadanie nowej funkcji użytkowej.

Niemniej, określenie zakresu rzeczowego projektu, a także odniesienie się do tego czy i w jaki sposób projekt spełnia poszczególne kryteria wyboru projektów należy do Wnioskodawcy i będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. Podczas konstruowania założeń projektu zachęcam do zapoznania się przede wszystkim z zapisami odpowiedniego LPR/GPR, Regulaminu konkursu wraz z załącznikami, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.