Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucja Zarządzająca może powierzyć cześć zadań związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem Programu, na poziomie osi priorytetowej, jednej albo większej liczbie instytucji pośredniczących.

Delegacja uprawnień – zakres zadań i odpowiedzialności, prawa i obowiązki oraz wzajemne relacje pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a IP – odbywa się w drodze pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami. Powierzenie zadań związanych z realizacją programu operacyjnego nie wyłącza odpowiedzialności IZ RPO WO 2014-2020 za jego całkowitą realizację.

Instytucje Pośredniczące

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP),
 • Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT) – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Do głównych zadań OCRG i WUP jako IP RPO WO 2014-2020 należy m.in.:

 • przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie,
 • podpisywanie umów o dofinansowanie projektu,
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektu, w tym ich rozliczanie i kontrola,
 • ocena i sprawozdawanie do IZ RPO WO 2014-2020 nt. efektów wdrażania wybranych obszarów Programu, w tym wprowadzanie w porozumieniu z IZ RPO WO 2014-2020 działań naprawczych, usprawnień wpływających na skuteczną i efektywną realizację Programu,
 • udział w pracach KM RPO WO 2014-2020 oraz działaniach podejmowanych w ramach procesu ewaluacji Programu,
 • promowanie i informowanie we współpracy z IZ RPO WO 2014-2020 o działaniach podejmowanych w ramach Programu i osiąganych efektach.

Działania RPO WO 2014-2020 powierzone do wdrożenia przez OCRG i WUP jako IP RPO WO 2014-2020

IP

Fundusz

Działanie / Poddziałanie RPO WO 2014-2020

Zakres

OCRG EFRR 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
3.3 Odnawialne źródła energii
3.4 Efektywność energetyczna w MSP
3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
WUP EFS 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
9.1.5 Programy pomocy stypendialnej
9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Do głównych zadań Związku ZIT jako IP RPO WO 2014-2020 należy m.in.:

 • przeprowadzenie naborów we wskazanych dla ZIT działaniach RPO WO 2014-2020,
 • ocena projektów,
 • opracowanie listy rankingowej projektów w uzgodnieniu z IZ RPO WO 2014-2020,
 • udział w KM RPO WO 2014-2020,
 • udział przedstawiciela Związku ZIT w tworzeniu i akceptowaniu kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020.

Działania RPO WO 2014-2020 powierzone do realizacji przez Związek ZIT jako IP RPO WO 2014-2020

Fundusz Działanie / Poddziałanie RPO WO 20142020 Zakres
EFRR 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
EFS 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Kontakt do Instytucji Pośredniczących: