Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach konkursu można składać projekty, które w ogóle nie przewidują wymiany źródła ciepła, dotyczą jedynie pozostałych prac termomodernizacyjnych?

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2 zakres przedsięwzięcia polegający na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Z powyższego wynika, iż istnieje możliwość złożenia wniosku nie przewidującego wymiany źródła ciepła pod warunkiem jego zgodności z przeprowadzonym audytem energetycznym.


Pytanie

Proszę o informacje na temat kosztów zarządzania projektem, jak należy ująć takie koszty we wniosku o dofinansowanie ( czy stanowią koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie) i jak w związku z tym należy je rozliczyć?

Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych koszty koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem należą do kategorii kosztów pośrednich. W ramach powyższego naboru zgodnie z Regulaminem Konkursu  (pkt 7) koszty pośrednie dotyczące projektów objętych pomocą publiczną są niekwalifikowalne. W przypadku zaś projektów nieobjętych pomocą publiczną, możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń kreślonej w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.


Pytanie

Proszę o interpretację zapisu załącznika nr 8 pn. Kryteria wyboru projektów do Regulaminu Konkursu 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 10:

“Dofinansowanie otrzymają:

  1. Projekty, w wyniku realizacji których osiągnięto co najmniej poziom oszczędności energii
    i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.), określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)”.

W przywołanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nie pojawia się pojęcie “poziomu oszczędności energii”. Wobec tego proszę podanie interpretacji pojęcia “poziom oszczędności energii” oraz jego dopuszczalnych zakresów w kontekście ww. Rozporządzenia.

Odpowiedź

Do pojęcia oszczędności energii i izolacyjności cieplnej odnosi się przede wszystkim dział X rozporządzenia, o którym mowa w przytoczonym kryterium oraz załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.


Pytanie

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie (…). Dokładnie chodzi o poziom izolacyjności cieplnej obowiązujący od 01.01.2021r. Pytanie jest następujące: czy ma on być spełniony dla każdej przegrody (ściany i okien). Z moich informacji wynika, iż zastosowanie okien o współczynniku zgodnym
z warunkami technicznymi dla 2021 będzie skutkowało koniecznością budowy instalacji wentylacji mechanicznej, co będzie miało wpływ na dodatkowe zużycie energii i oczywiście zwiększy w rankingu ocenianych wniosków stosunek: oszczędność / cena. Czy zastosowanie współczynnika dla 2021 dla przegrody ściany pełnej wypełni warunek? 

Odpowiedź

Dane dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej powinny wynikać z zapisów dokumentacji projektowej (w tym zwłaszcza z audytu energetycznego) i będą podlegały ocenie prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Realizowane przedsięwzięcia powinny cechować się kompleksowością i zgodnością z odpowiednimi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).


Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie zapisów Regulaminu w punkcie 4. Szczegółowe warunki konkursu:

Czy zapis: „maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć (…) 1 200 000 zł na jeden projekt realizowany na obszarze gminy Nysa”, oznacza, że:

  1. 1 200 000 zł jest kwotą dotacji przeznaczoną na cały obszar gminy i w przypadku, gdy wnioski projektowe złoży kilka podmiotów z terenu gminy (odrębnie), łączna kwota otrzymanego przez nie dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 200 000 zł?
  2. 1 200 000 zł jest kwotą dotacji przeznaczoną na jeden podmiot z terenu gminy, czyli że kilka podmiotów z terenu gminy może jednocześnie uzyskać dotację w maksymalnej wysokości 1 200 000 zł?

Jeśli właściwa jest odpowiedź z punktu a to w jaki sposób dokonany zostanie podział tej puli – czy jeśli podmiot znajdujący się wyżej na liście rankingowej złoży wniosek o dofinansowanie na kwotę 1 200 000 zł, to czy wyczerpie wówczas całą kwotę alokacji, czy też kwota 1 200 000 zł zostanie w jakiś sposób podzielona pomiędzy wnioskodawców z gminy Nysa?

Odpowiedź

Przytoczony limit kwotowy odnosi się do jednego projektu (który może objąć jeden lub więcej budynków) realizowanego przez jednego beneficjenta. Każdemu beneficjentowi przysługuje osobny limit kwotowy. W związku z powyższym może okazać się, że na obszarze gminy Nysa realizowane będą np. dwa projekty (każdy przez innego beneficjenta), z których każdy może uzyskać dofinansowanie EFRR do 1 200 000 zł.